Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Thesis
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-2-301-NA-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Networks and Services
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów ES2A_U02 Prezentacja
M_U002 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych ES2A_U06 Prezentacja
M_U003 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów inżynierskich ES2A_U07 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów ES2A_K02 Prezentacja
M_K004 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały ES2A_K02 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów - - - + - - - - - - -
M_U002 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów inżynierskich - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów - - - + - - - - - - -
M_K004 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 550 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Przygotowanie pracy dyplomowej 550 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę ustala promotor

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak