Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Entrepreneurship and project management
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-2-208-NA-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Networks and Services
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Kozarkiewicz Alina (akozarki@zarz.agh.edu.pl)
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
dr Peszko Agnieszka (apeszko1@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student can define entrepreneurship, describe types and forms of entrepreneurship and entrepreneurial orientation ES2A_W12 Kolokwium
M_W002 Student can describe the project life cycle and the stages of project development ES2A_K01, ES2A_U04, ES2A_U01, ES2A_W12 Kolokwium
M_W003 Student knows the sources of capital available for small and medium sized enterprises ES2A_U01, ES2A_W12 Kolokwium
M_W004 Student can define project and describe the types of projects ES2A_W12 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student can identify the opportunities and estimate the possibilities and risk ES2A_K01, ES2A_U01, ES2A_W12 Wykonanie projektu
M_U002 Student can measure the profitability of project ES2A_K01, ES2A_U01, ES2A_W12 Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student can build business plan ES2A_K01, ES2A_U02, ES2A_W12 Wykonanie projektu
M_U004 Student can use network methods and MS Project in managing projects ES2A_W12 Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student can define entrepreneurship, describe types and forms of entrepreneurship and entrepreneurial orientation + - - - - - - - - - -
M_W002 Student can describe the project life cycle and the stages of project development + - - - - - - - - - -
M_W003 Student knows the sources of capital available for small and medium sized enterprises + - - - - - - - - - -
M_W004 Student can define project and describe the types of projects + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can identify the opportunities and estimate the possibilities and risk + - - - - - - - - - -
M_U002 Student can measure the profitability of project + - - - - - - - - - -
M_U003 Student can build business plan + - - - - - - - - - -
M_U004 Student can use network methods and MS Project in managing projects + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Lectures:
1. Entrepreneurship. Entrepreneurial orientation. Innovation. Types of entrepreneurship and entrepreneurial organisations.
2. Entrepreneur. Entrepreneurial skills. Types of entrepreneurs.
3. Business planning. Structure of business-plan.
4. Entrepreneurship as a process. Identifying entrepreneurial opportunities. Risk-management.
5. Resource planning. Outsourcing. Franchising. Financial sources.
6. Organisational development. Infrastructure supporting small and medium sized enterprises.
7. Characteristic of small and medium sized enterprises. Intrapreneurship. International entrepreneurship. Social entrepreneurship.
8. Introduction to project management (definition, types of projects, life cycle, stages of development)
9. Project development stages (initiating, building team, structure and resource planning, executing, monitoring and controlling, closing)
10. Methods of measuring the profitability of project (time of return, rate of return, NPV, IRR)
11. Network techniques in project management (e.g. CPM)
12. Using MS Project in managing projects

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Test (60%) and projects prepared within groups (40%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Ciechan-Kujawa M., Biznes plan: standardy i praktyka, Dom Organizatora, Toruń 2007
2. Nesterak J., Kowalik M., Finanse firm – długoterminowe zarządzanie finansami, Wydawnictwo ANVIX, Kraków 2004
3. Microsoft Office Project 2010 Microsoft Official Academic Course, Wydawnictwo Promise, Warszawa 2011.
4. Minus N., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2001
5. Piasecki B., Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
6. Sojak S. (red.), Założyć firmę i nie zbankrutować, Difin, Warszawa 2010
7. Strużycki M., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2002
8. Siuda W., Elementy prawa dla ekonomistów, Scriptum, Poznań 2005
9. Wach K., Jak założyć firmę w Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2006
10. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2009
In English:
11. Cleland D.I., Project management: strategic design and implementation, McGraw-Hill, Boston 2002
12. Orr A.D., Advanced project management: a complete quide to the key processes, models and techniques, Kogan Page, London 2004
13. Pinson L., Anatomy of a Business Plan: A Step-by-Step Guide to Building a Business and Securing Your Company’s Future (6th Edition), Dearborn Trade, Chicago, USA, 2004
14. Shtub A., Project management: processes, methodologies, and economics, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów
Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Warunkiem koniecznym do dopuszczenia do sprawdzianu jest obecność na wykładach.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych w wyniku nieobecności studenta na zajęciach wyznacza prowadzący zajęcia.