Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Internet of Things
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-2-206-NA-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Networks and Services
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kosek-Szott Katarzyna (kosek@kt.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gozdecki Janusz (gozdecki@agh.edu.pl)
dr inż. Janowski Lucjan (janowski@kt.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Wykłady: najważniejsze zagadnienia związane z tworzeniem systemu IoT.
Projekt: praca grupowa nad rozbudowanym systemem IoT.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Has in-depth knowledge of the protocols used in the Internet of Things ES2A_W03 Wykonanie projektu
M_W002 Has ordered knowledge of the equipment included in the networks (Internet of things), including wireless networks ES2A_W03 Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Has the ability of gathering and presenting the results gathered from an operating IoT system ES2A_U04, ES2A_U03 Wykonanie projektu
M_U002 Has the ability of building an Internet of Things system ES2A_U02, ES2A_U05, ES2A_U08 Wykonanie projektu
M_U003 Has the ability of working in a team to create and present a complete IoT system ES2A_U02 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Has the ability of working in a team to create and present a complete IoT system ES2A_W03 Wykonanie projektu
M_K002 Is able to present the gained knowledge about the IoT to other students ES2A_K02 Prezentacja
M_K003 Can realize the project in a creative manner ES2A_K01 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Has in-depth knowledge of the protocols used in the Internet of Things - - - - - - - - - - -
M_W002 Has ordered knowledge of the equipment included in the networks (Internet of things), including wireless networks + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Has the ability of gathering and presenting the results gathered from an operating IoT system - - - + - - - - - - -
M_U002 Has the ability of building an Internet of Things system - - - + - - - - - - -
M_U003 Has the ability of working in a team to create and present a complete IoT system - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Has the ability of working in a team to create and present a complete IoT system - - - - - - - - - - -
M_K002 Is able to present the gained knowledge about the IoT to other students - - - - - - - - - - -
M_K003 Can realize the project in a creative manner - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Introduction to the Internet of Things (IoT)

  The lecture will constitute an introduction to the topic of the Internet of Things.

 2. IoT Sensors

  The lecture will concentrate on selected IoT sensors which are used to measure selected environmental parameters.

 3. IoT Platforms

  The lecture will describe selected microcomputers and microcontrollers available on the market for the Internet of Things.

 4. Communication with IoT Devices

  The lecture will show how to communicate with devices that make up the Internet of Things.

 5. IoT Network Communication Protocols

  The lecture will present selected network communication protocols used in the Internet of Things such as MQTT and Rabbit.

 6. Data Collection and Dockers

  The lecture will show to collect data from various types of IoT sensors.

 7. Processing and Presentation of Data

  The lecture will show how to process data comming from different IoT sensors and how to present this data in a form readable to the IoT user.

 8. IoT Security

  The lecture will outline the main issues related to the security of the IoT systems such as encryption, data confidentiality, data integrity, and vulnerability to network attacks.

Ćwiczenia projektowe:
IoT System Design

Within the project classes, large teams will be formed (about 10-15 people) in order to implement a complex project. The goal of each project will be to create a complete IoT system that has an application in real life. Implementing a project in a large group will allow to develop teamwork skills. The final project results will need to be presented to the other teams in order to develop presentation skills.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie odpowiadała ocenie z projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw telekomunikacji, technik programowania, sieci komputerowych, systemów i sieci telekomunikacyjnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literature from recognized scientific journals, standardization documents, manufacturers’ websites.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

K. Łoziak, J. Gozdecki, L. Janowski, Self-configurable WiFi backhaul for the IoT air pollution monitoring, Networks 2016: 17th international network strategy and planning symposium : September 26–28, 2016, Montreal, Canada.

P. Gallo, K. Kosek-Szott, S. Szott, I. Tinnirello, SDN@home: A Method for Controlling Future Wireless Home Networks, IEEE Communications Magazine, May 2016.

Lucjan Janowski, Piotr Kozłowski, Remigiusz Baran, Piotr Romaniak, Andrzej Glowacz, Tomasz Rusc, Quality assessment for a visual and automatic license plate recognition, Multimedia Tools and Applications, January 2014, Volume 68, Issue 1, pp 23–40

Selim Ickin, Katarzyna Wac, Markus Fiedler, Lucjan Janowski, Jin-Hyuk Hong, Anind K Dey, “Factors influencing quality of experience of commonly used mobile applications,” in IEEE Communications Magazine, vol. 50, no. 4, pp. 48-56, April 2012.

Informacje dodatkowe:

Brak.