Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Hardware acceleration of telecommunication protocols
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-2-204-NA-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Networks and Services
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Rajda Paweł J. (pjrajda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kasperek Jerzy (kasperek@agh.edu.pl)
dr inż. Rajda Paweł J. (pjrajda@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 The student knows how the advanced digital electronic circuits are designed. He knows the ways of modeling and simulation of such systems. He is familiar with the implementation of large embedded systems in programmable systems. ES2A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 The student is familiar with the architectures used to implement basic algorithms in hardware (including data transmission), mathematical functions and operators. ES2A_W08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 The student understands the principles of the design of digital electronic systems for programmable embedded systems. He knows what methods are used to implement the algorithm in a digital system with the desired parameters. ES2A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student is able to optimize and improve digital electronic hardware architectures to achieve better operational parameters. ES2A_U17 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 The student is able to design, simulate, run and test advanced electronic digital circuits, with particular emphasis on systems dedicated to the tasks and custom algorithms. ES2A_U09, ES2A_U08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 The student understands the need and knows the possibility of continuous training and upgrading of professional skills. ES2A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 The student is aware of and understands the importance and impact of non-technical aspects of engineering activities, including its impact on the environment, and thus the responsibility for decisions. ES2A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K003 The student is aware of the importance of acting in a professional manner and respect the rules of professional ethics. ES2A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 The student knows how the advanced digital electronic circuits are designed. He knows the ways of modeling and simulation of such systems. He is familiar with the implementation of large embedded systems in programmable systems. + - + - - - - - - - -
M_W002 The student is familiar with the architectures used to implement basic algorithms in hardware (including data transmission), mathematical functions and operators. + - + - - - - - - - -
M_W003 The student understands the principles of the design of digital electronic systems for programmable embedded systems. He knows what methods are used to implement the algorithm in a digital system with the desired parameters. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to optimize and improve digital electronic hardware architectures to achieve better operational parameters. + - + - - - - - - - -
M_U002 The student is able to design, simulate, run and test advanced electronic digital circuits, with particular emphasis on systems dedicated to the tasks and custom algorithms. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student understands the need and knows the possibility of continuous training and upgrading of professional skills. + - + - - - - - - - -
M_K002 The student is aware of and understands the importance and impact of non-technical aspects of engineering activities, including its impact on the environment, and thus the responsibility for decisions. + - + - - - - - - - -
M_K003 The student is aware of the importance of acting in a professional manner and respect the rules of professional ethics. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

01. Subject, introduction, motivation, a bit of history – 2h
02. VHDL language: design units, lexical units, instructions, data types – 6h
03. VHDL language: variables, signals and simulation – 2h
04. VHDL language: synthesis and implementation – 2h
05. VHDL language: verification – 2h
06. Overview of programmable digital architectures – SPLD / CPLD – 2h
07. FPGAs – Part 1 (architectures overview) – 2h
08. FPGAs – Part 2 (embedded systems) – 2h
09. Hardware interfaces (TMAC) – 2h
10. Design method for advanced FPGA-based systems ( MATLAB / LabView interfaces) – 2h
11. High level synthesis ​​- 2h
12. FPGA configuration security – 2h
13. Summary, development perspectives – 2h

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Introduction to laboratory environment, credits – 2h
2. AHDL environment – tutorials: “Entry HDL and Simulation”, “State Machine Entry and Debugging”, “Mixed Mode Entry and Simulation” – 6h
3. Training project in VHDL – specification, verification, synthesis and implementation – 6h
4. Training project in VHDL – prescaler, debouncer, testbench – file operations – 2h
5. Training project in VHDL – Ethernet packet generator on the NetFPGA platform – 4h
6. Matlab / VHDL interface – hardware implementation of audio filter in the FPGA – 2h
7. LabVIEW / VHDL interface – hardware implementation in FPGA – 2h
8. Training project in Impulse C (High Level Synthesis) – 4h
9. Credits – 2h

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 101 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. In order to obtain a credit student has to obtain a positive assessment of the laboratory exercises.
2. The average of the laboratory exercises credits is calculated.
3. The Final Credit is determined, based on the formula:
if the average> 4.75 then FC = 5.0 otherwise
if you mean> 4.25 then FC = 4.5 otherwise
if the average> 3.75 then FC = 4.0 otherwise
if average> 3.25 then FC = 3.5 otherwise
FC = 3.0

Wymagania wstępne i dodatkowe:

· Knowledge of the logic theory
· Knowledge of digital techniques

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Zwoliński: „Digital System Design with VHDL”, Prentice Hall
2. K. Skahill: „VHDL for Programmable Logic”, Addison-Wesley Publishing
3. J. Bhasker: „A VHDL Synthesis primer”, AT&T
4. D. Naylor, S. Jones: „VHDL: A Logic Synthesis Approach”, Springer

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak