Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Software Engineering
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-2-203-NA-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Networks and Services
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Matiolański Andrzej (andmat@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Matiolański Andrzej (andmat@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

The module is meant to familiarize students with the software development process.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows design patterns. ES2A_W11 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student can design tests for the IT system component. ES2A_W11 Aktywność na zajęciach
M_W003 He knows the system architecture used in software engineering. ES2A_W11, ES2A_W09 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student can design a data flow in a teleinformatic system. ES2A_W11
M_U002 Student can design tests for the ICT system component. ES2A_U08 Wykonanie projektu,
Projekt
M_U004 Student can develop reliable project documentation and discuss it. ES2A_U04, ES2A_U03 Wykonanie projektu,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student actively participates in the team's work on project implementation. ES2A_W11 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows design patterns. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student can design tests for the IT system component. + - - + - - - - - - -
M_W003 He knows the system architecture used in software engineering. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can design a data flow in a teleinformatic system. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student can design tests for the ICT system component. - - - + - - - - - - -
M_U004 Student can develop reliable project documentation and discuss it. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student actively participates in the team's work on project implementation. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Topics of lectures:
1. Software engineering – introduction.
2. Requirements in the IT project.
3. Study of feasibility and risks in IT project.
4. Architecture of ICT systems.
5. Design Patterns and Software Development Methodology.
6.Test and life cycle of the software.
7. Implementation (configuration, validation, maintenance).

Ćwiczenia projektowe:

Topics included in project:
1. Designing the architecture of ICT systems.
2. Data processing in teleinformatic system.
Practical use of knowledge of design patterns and methodologies.
4. Unit and functional tests.
5. Test and implementation stands.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Wykonanie projektu 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade will be calculated based on made projects.
The assessment will be determined in accordance with the study regulations:
1) from 90% very good (5.0);
2) from 80% plus good (4.5);
3) from 70% good (4.0);
4) from 60% plus satisfactory (3.5);
5) from 50% satisfactory (3.0);
6) below 50% insufficient (2.0).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Knowledge of at least one programming language that enables the implementation of an IT project.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Software engineering , Ian Sommerville, Harlow [etc.] : Addison-Wesley, 2016.
2. Software engineering : an object-oriented perpektive, Eric J. Braude, New York : John Wiley & Sons, 2013.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Framework for integration of police repositories, Tomasz Marcin ORZECHOWSKI, Andrzej DZIECH, Andrzej MATIOLAŃSKI, SIBCON-2011 : 2011 international Siberian Conference on Control and Communications : Russia, Krasnoyarsk, September 15–16, 2011 : proceedings, The Institute of Electrical and Electronics Engineerings, [etc.]. — [Piscataway : IEEE], cop. 2011. — ISBN 978-1-4577-1069-8. — S. 47–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr

Preparation of meta-data for the storage in the form of digital watermarks, Andrzej MATIOLAŃSKI, MCSS 2010 : Multimedia Communications, Services and Security : IEEE International Conference : Kraków, 6–7 May 2010 : proceedings, eds. Jacek Dańda, Jan Derkacz, Andrzej Głowacz. — [Polska : s. n., 2010]. — ISBN 978-83-88309-92-2. — S. 167–170. — Bibliogr. s. 170, Abstr.

Overview of Recent Advances in CCTV Processing Chain in the INDECT and INSIGMA Projects, Andrzej DZIECH, Remigiusz BARAN, Jarosław BIAŁAS, Andrzej GŁOWACZ, Paweł KORUS, Mikołaj LESZCZUK, Andrzej MATIOLAŃSKI, The 8th ARES Conference (ARES 2013), University of Regensburg, Germany, September 2nd – 6th, 2013

Informacje dodatkowe:

The module is meant to familiarize students with the software development process.

Classes are conducted using innovative teaching methods developed during 2017-2019 in the POWR.03.04.00-00-D002/16 project, carried out by the Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications under the Smart Growth Operational Programme 2014-2020.

The staff has improved communications skills, which have been developed during English language trainings in the POWR.03.04.00-00-D002/16 project, carried out by the Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications under the Smart Growth Operational Programme 2014-2020.