Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Data transfer over IP networks
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-2-110-NA-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Networks and Services
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kantor Mirosław (kantor@kt.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kantor Mirosław (kantor@kt.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Within the course protocols and mechanisms enabling data transmission in IP networks will be considered.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 A student gets extended and integrated knowledge in the area of IP networks. ES2A_W11, ES2A_W09, ES2A_W03 Studium przypadków
M_W002 A student knows and understand network protocols used for data transmission in IP networks ES2A_W11, ES2A_W07, ES2A_W03 Egzamin
M_W003 A student has a knowledge about security mechanisms in network devices. ES2A_W09 Projekt
Umiejętności
M_U001 Student is able to design a telecommunication network fulfilling defined requirements. ES2A_U08 Projekt
M_U002 A student can integrate different techniques and network mechanims within one working network system. ES2A_U12 Aktywność na zajęciach
M_U003 A student is able to configure layer 2 and layer 3 network devices. ES2A_U12 Aktywność na zajęciach
M_U004 A student can protect the network against selected network threats. ES2A_U16 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 A student has ability to cooperate with other people in a small group. A student has ability to efficiently organize work in the group. ES2A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 A student gets extended and integrated knowledge in the area of IP networks. - - + + - - - - - - -
M_W002 A student knows and understand network protocols used for data transmission in IP networks - - + + - - - - - - -
M_W003 A student has a knowledge about security mechanisms in network devices. - - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to design a telecommunication network fulfilling defined requirements. - - + + - - - - - - -
M_U002 A student can integrate different techniques and network mechanims within one working network system. - - + - - - - - - - -
M_U003 A student is able to configure layer 2 and layer 3 network devices. - - + - - - - - - - -
M_U004 A student can protect the network against selected network threats. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 A student has ability to cooperate with other people in a small group. A student has ability to efficiently organize work in the group. - - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

1. ARP/RARP, STP/RSTP, VLAN. (4h)
2. IPv4, ICMP, IGMP, DHCP, NAT/PAT. (4h)
3. IPv6, NDP, DHCPv6. (4h)
4. TCP/UDP. (4h)
5. DNS, DNSv6, OpenDNS, DNSSEC. (4h)
6. FTP, TFTP, SSH, telnet, SMTP. (4h)
7. HTTP, HTTPS. (4h)
8. MPLS technique: TE, QoS and protection. (4h)
9. MPLS/BGP VPN. (4h)
10. VoIP. (4h)
11. Multicast. (4h)
12. SDN 1: Mininet, SDN controller. (4h)
13. SDN 2: Implementation of SDN in hardware switches. (4h)
14. Monitoring, measurements and analysis of network traffic. (4h)
15. Security mechanisms in IP networks. (4h)

Ćwiczenia projektowe:

Within the project a student will prepare and implement/configure network case study with a required network feature.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 60 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade will be issued after successful assessment of laboratory class and project, as well as passing the final test. The final grade is weighted sum of lab class assessment (40%), project assessment (20%) and final test (40%).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

The knowledge of IP addressing and general networking.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Spurgeon E. C.: Ethernet: The Definitive Guide, O'Reilly and Associates, Inc, 2000
2. Stallings W.: Data and Computer Communications, Macmillan Publishing Company, New York 1988
3. Stevens R. W.: TCP/IP Illustrated, Vol. 1 The Protocols, Addison – Wesley, 1994
4. Doyle J., Carroll J.: CCIE Professional Development Routing TCP/IP, Volume I, Second Edition, Cisco Press, 2005
5. Kennedy C., Hamilton K., Cisco LAN Switching, Cisco Press, 1999

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Optimized protection schemes for resilient interdomain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // W: IEEE GLOBECOM 2009 [Dokument elektroniczny] : Global Communications Conference, Exhibition & Industry Forum : riding the way wave to global connectivity : Honolulu, Hawaii, USA, 30 November – 4 December 2009.

2. IInter-ALTO communication protocol draft-dulinski-alto-inter-alto-protocol-00 / Z. Dulinski, R. STANKIEWICZ, P. CHOŁDA, P. WYDRYCH, B. Stiller, Marcin NIEMIEC, Mirosław KANTOR. — S. l. : IETF Trust, cop. 2010.

3. LCR solution for performance and cost-efficient inter-domain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // W: NETWORKS 2010 : proceedings of 2010 14\textsuperscript{th} international tellecommunications network strategy and planning symposium : September 27–30, 2010, Warsaw, Poland.

4. Cost-driven peer rating algorithm / Zbigniew Duliński, Rafał STANKIEWICZ, Piotr WYDRYCH, Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA // W: ICC 2011 : 2011 IEEE International Conference on Communications : source of innovation: back to the origin : 5–9 June, 2011, Kyoto, Japan.

5. Least Cost Routing (LCR) solution for inter-domain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // Telecommunication Systems ; ISSN 1018-4864. — 2013 vol. 52 iss. 2, s. 979–991.

6. A survey on methods to provide multipath transmission in wired packet networks / Jerzy DOMŻAŁ, Zbigniew Duliński, Mirosław KANTOR, Jacek RZĄSA, Rafał STANKIEWICZ, Krzysztof WAJDA, Robert WÓJCIK // Computer Networks ; ISSN 1389-1286. — 2015 vol. 77, s. 18–41.

7. Methods of network resource provisioning for the Future Internet IIP Initiative / Janusz GOZDECKI, Mirosław KANTOR, Krzysztof WAJDA, Jacek Rak // Telecommunication Systems ; ISSN 1018-4864. — 2016 vol. 61 iss. 2, s. 235–246.

Informacje dodatkowe:

Brak