Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Design Methods in Networking Techniques
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-2-107-NA-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Networks and Services
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Chołda Piotr (cholda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Chołda Piotr (cholda@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Overview of mathematical concepts used in design of commercial communication and computer networks.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Is aware of notions and methods related to network design. Understands that design needs some trade-offs and that there are diffuculties related with solving the posed problems. ES2A_W01, ES2A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Is able to design a communication networks on the basis of the assumed conditions and user requirements. Is able to reason on its own and find a non-trivial solution to a posed issue. ES2A_U07, ES2A_U08 Egzamin,
Projekt
M_U002 Is able to learn on his/her own and use the scientific literature, draw conclusions and creatively solve challenging problems. ES2A_U05, ES2A_U06, ES2A_U01 Egzamin,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Can critically and creatively approach the posed network design problem. Is able to formulate a problem and analyze it on his/her own, as well as concisely explain the proposed solution method with the study on difficulties with its application and its constraints (e.g., lack of precision). ES2A_K02 Egzamin,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Is aware of notions and methods related to network design. Understands that design needs some trade-offs and that there are diffuculties related with solving the posed problems. - + - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Is able to design a communication networks on the basis of the assumed conditions and user requirements. Is able to reason on its own and find a non-trivial solution to a posed issue. - - - + - - - - - - -
M_U002 Is able to learn on his/her own and use the scientific literature, draw conclusions and creatively solve challenging problems. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Can critically and creatively approach the posed network design problem. Is able to formulate a problem and analyze it on his/her own, as well as concisely explain the proposed solution method with the study on difficulties with its application and its constraints (e.g., lack of precision). - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:
Exercise classes embrace 15 hours of meetings

The exercise classes are led with use of computers and are based on application of the methods dealt with during the seminars.

Ćwiczenia projektowe:
Project ends with a report and public presentation of the results

Students work in small teams to solve the posed problem. The results should be presented in the form of a short report and a public presentation of them is necessary.

Konwersatorium:
Conversation seminars embrace 15 meetings (2 hours each)

During the conversation seminars, the following issues can be dealt with according to the attendees interest:

 1. PageRank algorithm as an example of graph theory and matrix algebra application.
 2. Elliptic curve cryptography as an example of linear algebra and number theory application.
 3. Recommendation systems as an example of Bayesian-based prediction application.
 4. Web advertisement offering as an example of game theory application.
 5. Mobile networks portfolio construction as an example of utility maximization application.
 6. Artificial intelligence in network infrastructures and services management.
 7. Resource sharing as an example of fairness optimization application.
 8. Data center construction as an example of commutation theory application.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 135 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w konwersatoriach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

To obtain a positive final grade, the following requirements are defined:

 • a positive grade for the seminar (based on presentation of a selected issue);
 • a positive grade for the exercise classes (grade components: activity during the exercises, quizzes, pratical test); two optional revision tests are planned at the end of the semester – the revision test 1 can only be taken by students who have obtained at least 21 points from quizzes, while the revision test 2 can only be taken by students who have obtained at least 25% of the total number of points during the semester; in both cases, the result can either be passed (grade 3.0) or failed (grade 2.0);
 • a positive grade for the project (grade components: punctuality, quality of results, public presentation);
 • a positive grade for the exam; this exam can be taken only by the students who have obtained credit for the seminar, exercise classes, and the project.

The final grade is calculated as an average of the seminar, exercise classes, project and the exam grade.

If any grade is determined based on achieved scores, the grading scale of §13, pt. 1 of the Study Regulations is applied. If any grade is determined on the basis of the weighted average of other grades, the thresholds defined in §27, pt. 4 of the Study Regulations are applied.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

None.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Mung Chiang, Networked Life: 20 Questions and Answers, Cambridge University Press, Cambridge, UK 2012.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Piotr Boryło, Piotr Chołda, Jerzy Domżał, Piotr Jaglarz, Piotr Jurkiewicz, Artur Lasoń, Marcin Niemiec, Michał Rzepka, Grzegorz Rzym, Robert Wójcik, SDNRoute: integrated system supporting routing in software defined networks, Proc. 19th International Conference on Transparent Optical Networks ICTON 2017, 2–6 July 2017, Girona, Spain.
Informacje dodatkowe:

None.