Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Computer Aided Mathematics in Telecommunications
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-2-102-NA-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Networks and Services
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Chołda Piotr (cholda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Chołda Piotr (cholda@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Overview of basic areas of applied mathematics with examples of application in telecommunicatio**ns.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Obtains extended and deep knowledge on various mathematical areas, necessary for designing communication networks and systems. ES2A_W01 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 On the basis of the verbally defined problem is able to find a known and valid mathematical model to deal with it. ES2A_U07, ES2A_W01 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Is able to learn on his/her own and use the scientific literature, draw conclusions and creatively solve challenging problems on mathematical modelling. ES2A_U05, ES2A_U06, ES2A_U01 Egzamin,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Can critically and creatively approach the posed network modelling problem. Is able to formulate a problem and analyze it on his/her own, as well as concisely explain the proposed solution method with the study on difficulties with its application and its constraints (e.g., difficulties with finding a solution). ES2A_K01, ES2A_K02 Egzamin,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Obtains extended and deep knowledge on various mathematical areas, necessary for designing communication networks and systems. - + - - + - - - - - -
M_W002 On the basis of the verbally defined problem is able to find a known and valid mathematical model to deal with it. - + - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Is able to learn on his/her own and use the scientific literature, draw conclusions and creatively solve challenging problems on mathematical modelling. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Can critically and creatively approach the posed network modelling problem. Is able to formulate a problem and analyze it on his/her own, as well as concisely explain the proposed solution method with the study on difficulties with its application and its constraints (e.g., difficulties with finding a solution). - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:
Exercise classes embrace 15 hours of meetings

The exercise classes are led with use of computers and are based on application of the methods dealt with during the seminars.

Ćwiczenia projektowe:
Project ends with a report and public presentation of the results

Students work in small teams to solve the posed problem. The results should be presented in the form of a short report and a public presentation of them is necessary.

Konwersatorium:
Conversation seminars embrace 15 meetings (2 hours each)

The conversation seminars, requiring active involvement of the attendees, embrace the following topics:

 1. Application of probability theory in lossless compression.
 2. Application of linear algebra in error-control coding.
 3. Application of linear algebra and number theory in cryptology.
 4. Application of graph theory and linear optimization methods in routing and resource allocation.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w konwersatoriach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

To obtain a positive final grade, the following requirements are defined:

 • a positive grade for the seminar (based on presentation of a selected issue);
 • a positive grade for the exercise classes (grade components: activity during the exercises, quizzes, pratical test); two optional revision tests are planned at the end of the semester – the revision test 1 can only be taken by students who have obtained at least 21 points from quizzes, while the revision test 2 can only be taken by students who have obtained at least 25% of the total number of points during the semester; in both cases, the result can either be passed (grade 3.0) or failed (grade 2.0);
 • a positive grade for the project (grade components: punctuality, quality of results, public presentation);
 • a positive grade for the exam; this exam can be taken only by the students who have obtained credit for the seminar, exercise classes, and the project.

The final grade is calculated as an average of the seminar, exercise classes, project and the exam grade.

If any grade is determined based on achieved scores, the grading scale of §13, pt. 1 of the Study Regulations is applied. If any grade is determined on the basis of the weighted average of other grades, the thresholds defined in §27, pt. 4 of the Study Regulations are applied.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

None.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Alexander A. Stepanov, Daniel E. Rose, From Mathematics to Generic Programming, Addison-Wesley, Upper Saddle River, NJ, 2015.
 2. Jasbir S. Arora, Introduction to Optimum Design, Academic Press, Oxford 2012.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Andrzej Kamisiński, Piotr Chołda, Andrzej Jajszczyk, Assessing the Structural Complexity of Computer and Communication Networks, ACM Computing Surveys, vol. 47, no. 4, art. 66, June 2015.
Informacje dodatkowe:

None.