Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elementy zarządzania własną karierą
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
IES-2-101-NA-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Networks and Services
Kierunek:
Electronics and Telecommunications
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Ziółkowski Sławomir (sziolkow@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Staszkiewicz Marzena (mstaszki@zarz.agh.edu.pl)
Ziółkowski Sławomir (sziolkow@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Definiuje pojęcie kompetencji ich pomiaru i wykorzystania w procesie pozyskiwania i rozwoju pracowników Kolokwium
M_W002 Definiuje pojęcia coachingu i mentoringu, zna funkcję, rodzaje, metody rozwoju pracowników Kolokwium
M_W003 Definiuje osobiste i zawodowe predyspozycje i obszary do rozwoju Aktywność na zajęciach
M_W004 Zna podstawowe pojęcia związane z procesem zarządzania karierą zawodową oraz jej etapami Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Analizuje najczęściej popełniane błędy w strategiach decyzyjnych w odniesieniu do organizacji i pracowników Aktywność na zajęciach
M_U002 Formułuje cele w obszarze zawodowym i osobistym Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Stosuje wiedzę z zakresu podejmowania decyzji do wyboru optymalnego rozwiązania Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi dokonać skutecznej prezentacji wybranych zagadnień w tym autoprezentacji Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Definiuje pojęcie kompetencji ich pomiaru i wykorzystania w procesie pozyskiwania i rozwoju pracowników + - - - - - - - - - -
M_W002 Definiuje pojęcia coachingu i mentoringu, zna funkcję, rodzaje, metody rozwoju pracowników + - - - - - - - - - -
M_W003 Definiuje osobiste i zawodowe predyspozycje i obszary do rozwoju - + - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe pojęcia związane z procesem zarządzania karierą zawodową oraz jej etapami + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Analizuje najczęściej popełniane błędy w strategiach decyzyjnych w odniesieniu do organizacji i pracowników + - - - - - - - - - -
M_U002 Formułuje cele w obszarze zawodowym i osobistym - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Stosuje wiedzę z zakresu podejmowania decyzji do wyboru optymalnego rozwiązania + - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi dokonać skutecznej prezentacji wybranych zagadnień w tym autoprezentacji - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Proces zarządzania karierą
Analiza i diagnoza potrzeb i potencjału rozwojowego
Etapy rozwoju kariery
Planowanie ścieżki kariery
Analiza rynku pracy pod kątem kariery
Skuteczna autoprezentacja w procesie selekcyjnym
2. Rozwój i doskonalenie kwalifikacji zawodowych
Ocena pracownicza jako podstawa procesu rozwoju
Znaczenie motywacji w procesie rozwoju
Kształcenie i procesy uczenia się
Szkolenia, coaching i mentoring
3. Doskonalenie umiejętności organizowania pracy
Odpowiedzialność za efekty własnych działań,
Formułowanie wartości wg indywidualnych potrzeb i wizji,
Kształtowanie postawy proaktywnej oraz przedsiębiorczej
Skuteczne strategie automotywacji,
Wyznaczanie priorytetów i kontrolowanie realizacji poszczególnych czynności.
4. Postępowanie etyczne i odpowiedzialność społeczna

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Metody i narzędzia wykorzystywane w procesie rozwoju
•Budowanie orientacji na cel
•Planowanie proaktywne i reaktywne
•Wyznaczanie celów
•Rodzaje celów
•Reguła SMART
2.Metody zarządzania sobą w czasie
•Rozwijanie umiejętności zarządzania czasem
•Matryca Eisenhowera
3.Opracowanie planu indywidualnego rozwoju i podejmowanych decyzji

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego 70%, aktywność na zajęciach (praca przy projektach na ćwiczeniach) 30%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z dziedziny zarządzania oraz podstaw psychologii wymagana na I stopniu studiów. Umiejętność samodzielnego studiowania literatury przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

S.R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, Wydawnictwo Medium, 1996
A. Szałkowski, Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, Poltext, Warszawa 2002
C. Wilson, Coaching biznesowy, MT Biznes Sp. z o.o, 2007
D. Dubois, W.J. Rothwell, Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach. Helion, 2007
S. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Warszawa, Difin 2008
P. Smółka, Kompetencje społeczne – metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Kraków, Wolters Kluwer 2008
Z. Ścibiorek, Dylematy rozwoju zawodowego, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2009
J. Starr, Podręcznik coachingu. Sprawdzone techniki treningu personalnego, Wolters Kluwer Polska, 2011
T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, Kraków 2010
M. Mitoraj-Jaroszek, Zarządzanie rozwojem pracowników. Kompleksowe i praktyczne ujęcie, Helion, Gliwice 2014

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów