Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

You need to register in the Application and enclose scanned qualification documents.

https://international.agh.edu.pl/#pg=1232i&str=325

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Dolny limit ilości studentów:

15

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk technicznych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Magister inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
trzy
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr letni
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
90
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Nauki techniczne
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

-

Nazwa specjalności:
Networks and Services

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

15

Semestry kontrolne:
drugi
Zasady wpisu na kolejny semestr:

§17 COMPLETION OF THE SEMESTER (YEAR) OF STUDIES, REGISTRATION FOR SEMESTER (YEAR) OF STUDIES
https://international.agh.edu.pl/#pg=1232i&str=307

Studia indywidualne:

According to §9 INDIVIDUAL DEGREE PROGRAMMES AND INDIVIDUAL SCHEDULE OF DEGREE PROGRAMME of AGH UNIVERSITY STUDY REGULATIONS
https://international.agh.edu.pl/#pg=1232i&str=307

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

§25 DIPLOMA EXAMINATIONS of AGH UNIVERSITY STUDY REGULATIONS
https://international.agh.edu.pl/#pg=1232i&str=307

Inne:

.

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

§24 DIPLOMA THESES of AGH UNIVERSITY STUDY REGULATIONS
https://international.agh.edu.pl/#pg=1232i&str=307

Dodatkowe informacje:

For moreinformation please contact:
Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications
Mr Grzegorz Kisiel, MSc
e-mail: gkisiel@agh.edu.pl
Andrzej Staniszewski, DSc, Vice-Dean
email: stanisze@kt.agh.edu.pl