Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Religie świata: człowiek a sacrum
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
OM-2-304-OD-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Stark Katarzyna (stark@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Stark Katarzyna (stark@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Kurs wykładów prezentuje istotę religii i jej rolę w kulturze w oparciu o relacje człowieka wobec sacrum występujące w największych religiach świata.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada bardziej szczegółową wiedzę o historii i cechach charakterystycznych różnych odłamów chrześcijaństwa. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student posiada ogólną wiedzę o pochodzeniu, historii i strukturze wewnętrznej głównych religii świata. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie podejmować i rozwiązywać teoretyczne i praktyczne problemy duchowości, kultury religijnej oraz pogranicza religii i nauki. Kolokwium
M_U002 Student umie różnicować tradycje religijne, kulturowe i duchowe właściwe głównym odłamom chrześcijaństwa Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Student potrafi rozróżniać i analizować cechy charakterystyczne wielkich tradycji religijnych i duchowych świata. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę, która jest zgodna z ich ideą w odniesieniu do kwestii obecności religii w społeczeństwie i kulturze. Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi wypracowywać własny, otwarty i krytyczny stosunek do różnych tradycji religijnych i duchowych ukształtowanych w ramach wielkich religii świata, jak tez poza nimi Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada bardziej szczegółową wiedzę o historii i cechach charakterystycznych różnych odłamów chrześcijaństwa. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada ogólną wiedzę o pochodzeniu, historii i strukturze wewnętrznej głównych religii świata. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie podejmować i rozwiązywać teoretyczne i praktyczne problemy duchowości, kultury religijnej oraz pogranicza religii i nauki. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student umie różnicować tradycje religijne, kulturowe i duchowe właściwe głównym odłamom chrześcijaństwa + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi rozróżniać i analizować cechy charakterystyczne wielkich tradycji religijnych i duchowych świata. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę, która jest zgodna z ich ideą w odniesieniu do kwestii obecności religii w społeczeństwie i kulturze. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi wypracowywać własny, otwarty i krytyczny stosunek do różnych tradycji religijnych i duchowych ukształtowanych w ramach wielkich religii świata, jak tez poza nimi + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Religia w kulturze ludzkości. Klasyfikacja religii. Współczesne teorie religii.
2. Religie Indii. Buddyzm.- rola medytacji i oświecenia
3. Hinduizm i jego główne odmiany: wisznuizm, siwaizm, siaktyzm
4. Religie Chin. Etyczno-społeczny charakter konfucjanizmu. Toaizm filozoficzny i religijny
5. Japoński shintoizm
6. Judaizm – religia Przymierza i prawa. Mesjanizm. Główne nurty judaizmu współczesnego.
7. Chrześcijaństwo jako religia uniwersalistyczna ( katolicyzm, prawosławie, protestantyzm)
8. Islam – religia państwa i prawa. Fundamentalizm islamski
9. Nowe ruchy i zjawiska religijne w świecie współczesnym.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1.Zaliczenie pisemnego testu końcowego 80%
2.Aktywny udział w wykładach 20%
100% obecności wpływa wpływa na ocenę końcową. Dopuszcza się jedną nieobecność na zajęciach z
powodów losowych. Inne nieobecności wymagają usprawiedliwienia i mogą być zaliczone na podstawie
rozmowy z prowadzącym z zakresu wiedzy prezentowanej na opuszczonych wykładach.
II i III termin zaliczenia jest dokładnie taki sam.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ogólna wiedza historyczna i humanistyczna oczekiwana od maturzysty, obejmująca podstawowe wiadomości na temat głównych religii świata.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M.Eliade, Sacrum, profanum, Warszawa 1996.
2. N. Luhmann, Funkcja religii, Kraków 1998.
3. K. Banek, J. Drabina, H. Hoffman, Religie Wschodu i Zachodu, Warszawa 1992.
4. M. Keene, Religie świata, Warszawa 2003
5. A. Rumpel, Ludzie i religie w Polsce, Chorzów 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Adam Zamojski : New Age: Philosophy, Religion and Parascience — New Age: Filozofia, religia i paranauka : Kraków : Nomos, 2002 / Katarzyna STARK // Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies (JASANAS) ; ISSN 1750-3191. — 2008 vol. 4, s. 102–106. — Bibliogr. s. 106
Dialog międzyreligijny — [Interreligion dialogue] / Katarzyna STARK // W: Humanistyka wobec wyzwań wielokulturowości i cywilizacji ryzyka / red. nauk. Miła Kwapiszewska-Antas. — Słupsk : Katedra Filozofii Akademii Pomorskiej, 2010. — ISBN: 978-83-928938-0-6. — S. 218–230. — Bibliogr. s. 229–230
Prawda w dialogu międzyreligijnym — The truth in inter-religion dialogue / Katarzyna STARK // W: Filozoficzne i kulturoznawcze rozważania o duchowości i komunikowaniu = Philosophical and cultural studies in spirituality and communication / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 10) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-210-1. — S. 47–59
Prawosławie w ujęciu Jerzego Nowosielskiego — Jerzy Nowosielski’s interpretation of the orthodox thought / Katarzyna STARK // W: Duchowość: człowiek i wartości = Spirituality: the man and the values / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : [s. n.], 2012. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 14) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-60741-45-0. — S. 13–32
Theosis and life in Nicolai Berdyaev’s philosophy / Katarzyna STARK // W: Phenomenology/ontopoiesis retrieving geo-cosmic horizons of antiquity. Pt. 2, Logos and life / ed. Anna-Teresa Tymieniecka. — Dordrecht [etc.] : Springer, cop. 2011. — (Analecta Husserliana : the yearbook of phenomenological research ; ISSN 0167-7276 ; vol. 110). — Publikacja zawiera materiały z: 60th International Congress at the University of Bergen : logos and life : phenomenology/ontopoiesis retrieving geo-cosmic horizons of antiquity. — ISBN: 978-94-007-1690-2. — S. 631–644. — Bibliogr. s. 643–644, Abstr.

Wszystkie publikacje są dostępne na stronie: http://bpp.agh.edu.pl/autor/stark-katarzyna-00405

Informacje dodatkowe:

Pożądany jest wybór formy zajęć obejmującej ćwiczenia (proseminarium) poświęcone lekturze i analizie testów oraz dyskusji.
Pożądany jest, w wypadu studentów mających w programie więcej niż jeden przedmiot humanistyczny, wybór przedmiotu Religie świata po przedmiocie Główne zagadnienia i kierunki filozofii.