Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fundamentals of Economics, Finance and Business Law
Efekt kształcenia:
knows, what is the legal basis and conditions of running commercial activity, what are the legal risks of commercial activity;
Powiązania z EKK:
 • ET1A_W23
  ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle elektronicznym i telekomunikacyjnym;
 • ET1A_W25
  ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej, a także ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości;
 • ES1A_W23
  has the basic knowledge necessary for the understanding of the determinants of nontechnical aspects of engineering; know the basic principles of safety and health manner of electronics and telecommunications work;
 • ES1A_W25
  has an elementary knowledge of management, including quality management, business, general rules of creation and development the different forms of the individual enterprises;