Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Digital Electronics and Programmable Devices
Efekt kształcenia:
Student can design, implement and test his own digital module.
Powiązania z EKK:
 • ET1A_U12
  potrafi zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary charakterystyk elektrycznych i optycznych, a także ekstrakcję podstawowych parametrów charakteryzujących materiały, elementy oraz analogowe i cyfrowe układy elektroniczne; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski;
 • ET1A_U16
  potrafi projektować analogowe i cyfrowe układy (także w wersji scalonej) oraz systemy elektroniczne i telekomunikacyjne, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi;
 • ET1A_U22
  potrafi zbudować, uruchomić oraz przetestować zaprojektowany układ lub prosty system;
 • ES1A_U12
  has the ability to plan and do a simulation and measurements of electrical and optical equipment parameters; extracts the basic parameters characterizing the materials, elements, analog and digital electronics; produces results in a numerical and a graphic forms, draws appropriate conclusions;
 • ES1A_U16
  develops analog and digital systems (also in the combined version), electronic and telecommunications systems, taking into account the specific commercial and economic criteria, using appropriate methods, techniques and tools;
 • ES1A_U22
  has the ability to build, run, and test the designed circuit or a simple system;