Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Electronic Metrology
Efekt kształcenia:
Knows the basic types of sensors and how to use them to measure non-electrical quantities
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W14
    ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy elektroniczne różnego typu, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu;
  • ES1A_W14
    has a basic knowledge of metrology, knows and understands the methods of measurement and the extraction of basic parameters that characterize the elements and various types of electronic systems, knows the calculation methods and computer tools necessary to analyze experiment results;