Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Electronic Devices
Efekt kształcenia:
Student umie analizować i projektować układy pomiarowe parametrów podstawowych przyrządów półprzewodnikowych oraz przeprowadzać pomiary i opracowywać wyniki
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U12
    potrafi zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary charakterystyk elektrycznych i optycznych, a także ekstrakcję podstawowych parametrów charakteryzujących materiały, elementy oraz analogowe i cyfrowe układy elektroniczne; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski;
  • ES1A_U12
    has the ability to plan and do a simulation and measurements of electrical and optical equipment parameters; extracts the basic parameters characterizing the materials, elements, analog and digital electronics; produces results in a numerical and a graphic forms, draws appropriate conclusions;