Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Circuits Theory 2
Efekt kształcenia:
Students understands the need and knows the possibilities of constant addiditonal training and elevation of his/her professional competency
Powiązania z EKK:
  • ET1A_K01
    rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;
  • ES1A_K01
    understands the need and knows the possibilities of continuous training (study of the second and third degree, postgraduate courses) — raising the competence of the professional, personal and social skills;