Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Probability and Statistics
Efekt kształcenia:
He knows that an appropriate probabilistic and statistical analysis can help to understand the importance of the accuracy of the device and its measurement possibilities.
Powiązania z EKK:
 • ET1A_K01
  rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;
 • ET1A_K02
  ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 • ES1A_K01
  understands the need and knows the possibilities of continuous training (study of the second and third degree, postgraduate courses) — raising the competence of the professional, personal and social skills;
 • ES1A_K02
  sees the importance and understands the nontechnical aspects and implications of the engineering activities, including its impact on the environment, knows the responsibility of taken decisions;