Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mathematical Analysis 2
Efekt kształcenia:
Has knowledge of multi-variable differential calculus; knows how to find local and conditional extremas
Powiązania z EKK:
  • ET1A_K01
    rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;
  • ES1A_K01
    understands the need and knows the possibilities of continuous training (study of the second and third degree, postgraduate courses) — raising the competence of the professional, personal and social skills;