Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Physics 2
Efekt kształcenia:
Students working in a team become aware of the importance of cooperation especially while performing experiments. They learn how to share responsibility in data processing and presentation of results
Powiązania z EKK:
 • ET1A_W02
  ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i układach elektronicznych, układach transmisyjnych, sieciach telekomunikacyjnych oraz w ich otoczeniu;
 • ES1A_W02
  has knowledge of physics, including mechanics, thermodynamics, optics, electricity and magnetism, nuclear physics and solid-state physics, including the knowledge necessary to understand the basic physics involved in elements and systems, electronic systems, broadcasting, telecommunications networks and in their environment;
 • ET1A_K04
  ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania;
 • ES1A_K04
  is aware of the responsibility for their own work and willingness to comply with the principles of working in a team and bearing responsibility for cooperative tasks;