Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Physics 2
Efekt kształcenia:
Students become conscious of the position of physics among natural sciences and its contribution to the fundamental laws of the Universe. This module provides understanding of the role of solid state physics in the field of engineering especially electronics and telecommunication. Students perceive the interplay between theory and experiment
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W02
    ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i układach elektronicznych, układach transmisyjnych, sieciach telekomunikacyjnych oraz w ich otoczeniu;
  • ES1A_W02
    has knowledge of physics, including mechanics, thermodynamics, optics, electricity and magnetism, nuclear physics and solid-state physics, including the knowledge necessary to understand the basic physics involved in elements and systems, electronic systems, broadcasting, telecommunications networks and in their environment;