Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Information Technology
Efekt kształcenia:
Is able to search for information for self-education and problem solving
Powiązania z EKK:
 • ET1A_U05
  posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych, sieciowych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów;
 • ET1A_U06
  ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych;
 • ES1A_U05
  uses technical English sufficiently to: communicate, reading comprehension catalogue notes, reading instructions of electronic, telecommunication, and network devices, or similar documents;
 • ES1A_U06
  has the ability to self-development, among others. in order to raise the professional competence;