Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Information Technology
Efekt kształcenia:
Has knowledge about rudiments of information technologies
Powiązania z EKK:
 • ET1A_W10
  ma uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji systemów, usług i sieci telekomunikacyjnych, a także systemów zarządzania i sygnalizacji w sieciach;
 • ET1A_W18
  zna podstawowe pojęcia z zakresu telekomunikacji, przedstawiania sygnałów telekomunikacyjnych w dziedzinie czasu i częstotliwości; zna cechy transmisji analogowych i cyfrowych, właściwości kanału telekomunikacyjnego, rolę kodowania, modulacji i kryptografii;
 • ET1A_W20
  zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego oraz technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach;
 • ET1A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów;
 • ES1A_W10
  has the structured knowledge of system organizing, services and telecommunications networks, management systems and signalling in networks;
 • ES1A_W18
  knows the basic concepts of telecommunications, telecommunications signals representation in time and frequency domain; knows the features of the analogue and the digital transmission, the properties of the communication channel, the role of coding, modulation and cryptography;
 • ES1A_W20
  knows the organization and the functionality of multimedia interactive services; knows application of multimedia communication, processing and coding method used for sounds, images, and text in media systems;
 • ES1A_U02
  works individually and in a team; estimates the time needed for the implementation of the respective tasks; develops and realizes the work schedule to meet the deadlines;