Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Applications of Digital Signal Processors
Efekt kształcenia:
Student can interpret information from literature about signal processing algorithms
Powiązania z EKK:
 • ET1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
 • ET1A_U06
  ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych;
 • ET1A_K01
  rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;
 • ES1A_U01
  acquires information from literature, databases, and other sources; integrates information, perform their interpretation, draws conclusions, makes and justifies the reviews;
 • ES1A_U06
  has the ability to self-development, among others. in order to raise the professional competence;
 • ES1A_K01
  understands the need and knows the possibilities of continuous training (study of the second and third degree, postgraduate courses) — raising the competence of the professional, personal and social skills;