Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Seminar on ICT
Efekt kształcenia:
Student can critically and creatively approach a posed problem related to application of a data compression, watermarking, or steganography method in the network environment, define it in a clear way, and analyze it on her/his own while discussing the topic in a group.
Powiązania z EKK:
 • ET1A_K01
  rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;
 • ET1A_K03
  ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur;
 • ET1A_K05
  potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
 • ET1A_K06
  ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć elektroniki, telekomunikacji i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały;
 • ES1A_K01
  understands the need and knows the possibilities of continuous training (study of the second and third degree, postgraduate courses) — raising the competence of the professional, personal and social skills;
 • ES1A_K03
  is aware of the behaviors in a professional manner, compliances with the rules of professional ethics and respects for the diversity of views and cultures;
 • ES1A_K05
  thinks and acts creatively;
 • ES1A_K06
  recognizes the social role of being the technical graduate, especially understands the need to formulate and communicate to the public, among others. through the mass media — information and opinions on developments in electronics, telecommunications and other aspects of the activities of the engineering; shall endeavor to transmit such information and opinions in a commonly understandable;