Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Seminar on ICT
Efekt kształcenia:
Student is able to learn on her/his own and use the scientific literature, as well as retrieve information from databases on data compression, watermarking, and steganography (e.g., books and scientific papers). Student is prepared to draw critical conclusions on the issues concerning system and network planning on this basis.
Powiązania z EKK:
 • ET1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
 • ET1A_U03
  potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania;
 • ET1A_U05
  posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych, sieciowych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów;
 • ET1A_U06
  ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych;
 • ET1A_U07
  potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, a także sieci komputerowych i telekomunikacyjnych;
 • ES1A_U01
  acquires information from literature, databases, and other sources; integrates information, perform their interpretation, draws conclusions, makes and justifies the reviews;
 • ES1A_U03
  develops documentation on the engineering projects and prepares a texts containing an overview of the project results;
 • ES1A_U05
  uses technical English sufficiently to: communicate, reading comprehension catalogue notes, reading instructions of electronic, telecommunication, and network devices, or similar documents;
 • ES1A_U06
  has the ability to self-development, among others. in order to raise the professional competence;
 • ES1A_U07
  can use the well-known methods, mathematical models and computer simulations for analysis and evaluation of the performance of analog and digital electronic circuits, as well as computer networks and telecommunications;