Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Microprocessor Technology 2
Efekt kształcenia:
The student can create a program for designed application of microcontroller, taking into account: - conditions, coming from resources of    microcontroller - using assembler and/or high level language - its instruction set - capacity of memory - real time requirements
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W02
    ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i układach elektronicznych, układach transmisyjnych, sieciach telekomunikacyjnych oraz w ich otoczeniu;
  • ES1A_W02
    has knowledge of physics, including mechanics, thermodynamics, optics, electricity and magnetism, nuclear physics and solid-state physics, including the knowledge necessary to understand the basic physics involved in elements and systems, electronic systems, broadcasting, telecommunications networks and in their environment;