Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Microprocessor Technology 1
Efekt kształcenia:
The student can effectively use datasheets and application notes and other information given by producer of microprocessors and microcontrollers, in a range of analysis and selection proper components for given application.
Powiązania z EKK:
 • ET1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
 • ET1A_U05
  posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych, sieciowych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów;
 • ET1A_U18
  potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu lub systemu;
 • ES1A_U01
  acquires information from literature, databases, and other sources; integrates information, perform their interpretation, draws conclusions, makes and justifies the reviews;
 • ES1A_U05
  uses technical English sufficiently to: communicate, reading comprehension catalogue notes, reading instructions of electronic, telecommunication, and network devices, or similar documents;
 • ES1A_U18
  uses the catalogue and application notes in case of determining the relevant components for the designed system;