Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mechanization, automatization and modernisation of the foundries
Course of study:
2017/2018
Code:
OM-2-209-OD-s
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Foundry engineering
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Kaczmarska Karolina (karolina.kaczmarska@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kaczmarska Karolina (karolina.kaczmarska@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł obejmuje rozszerzoną wiedzę o funkcjonowaniu zaawansowanych technicznie, zautomatyzowanych maszyn i urządzeń w systemie odlewni. Przedstawiane są podstawowe zasady modernizacji odlewni.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywanym zawodem M2A_K05 Project
Skills
M_U001 Potrafi właściwie dobrać maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji wybranych, prostych procesów metalurgicznych i odlewniczych Scientific paper
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i obcym prezentacje ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów M2A_U08 Scientific paper
Knowledge
M_W001 Ma rozszerzoną wiedzę o budowie i funkcjonowaniu zaawansowanych technicznie maszyn i urządzeń (ich sterowaniu i automatyzacji) stosowanych w metalurgii i odlewnictwie M2A_W30 Participation in a discussion,
Involvement in teamwork,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywanym zawodem - - - - - - - - - - +
Skills
M_U001 Potrafi właściwie dobrać maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji wybranych, prostych procesów metalurgicznych i odlewniczych + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i obcym prezentacje ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów - - - - - - - - - - +
Knowledge
M_W001 Ma rozszerzoną wiedzę o budowie i funkcjonowaniu zaawansowanych technicznie maszyn i urządzeń (ich sterowaniu i automatyzacji) stosowanych w metalurgii i odlewnictwie + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
  1. Zajęcia w ramach modułu są prowadzone w postaci wykładu (15 godzin) oraz ćwiczeń projektowych w formie e-learningu (15 godzin).
    Wykłady
     z zakresu mechanizacji odlewni dotyczą wyposażenia i struktury linii odlewniczych wyposażonych w automaty formierskie,
     z zakresu automatyzacji odlewni dotyczą analizy systemów automatyzacji wybranych stanowisk, gniazd i linii technologicznych w odlewniach, zagadnień kompleksowej automatyzacji odlewni, analizy przykładów robotyzacji wybranych stanowisk w odlewniach, zagadnień doboru środków automatyzacji,
     z modernizacji odlewni dotyczą naukowych i teoretycznych podstaw procesu projektowania wraz z metodologią nowoczesnego projektowania bazującego na ogólnej i matematycznej teorii systemów; obejmuje kompleksowy program projektowania odlewni w ujęciu zintegrowanym oraz zestaw metod i hipotez umożliwiających pragmatyczne kształtowanie koncepcji zakładów odlewniczych wraz z jej składnikami strukturalnymi.

E-learning:

Tematyka ćwiczeń dotyczy opracowania:
 linii wytwarzania odlewów z automatami do formowania bezskrzynkowego,
 koncepcji układu sterowania pracą wybranego zespołu/urządzenia,
 parametrów oraz elementów układu sterowania pracą wybranego zespołu/urządzenia,
 struktury przestrzennej wybranego stanowiska produkcyjnego w odlewni.

Zaliczenie ćwiczeń projektowych – warunki:
1. zapisanie się na kurs e-learningowy w terminie ustalonym przez Prowadzącego,
2. przesłanie projektu oraz zadań indywidualnych przez uczelnianą platformę e-learningową we wskazanych terminach, udział w testach i quizach,
3. obecność na zajęciach kontaktowych w wyznaczonych terminach,
4. pozytywna ocena z kolokwium/zadania indywidualnego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in e-learning classes 15 h
Preparation for classes 5 h
Completion of a project 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen z kolokwiów/zadań indywidualnych oraz projektu z wagą 40:60.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana znajomość zasad rysunku technicznego oraz umiejętność obsługi dowolnego programu CAD (2D, 3D), pakietu Microsoft Office (arkusz kalkulacyjny Excel, dokument Word).

Recommended literature and teaching resources:

1. Chudzikiewicz R.: Mechanizacja i automatyzacja odlewni. WN-T, Warszawa, 1980.
2. Fedoryszyn A.: Systemy mechanizacji i automatyzacji odlewni. Linie wytwarzania odlewów. Materiał dostępny w formie konspektów.
3. Samsonowicz Z.: Automatyzacja procesów odlewniczych. WN-T. Warszawa, 1985
4. Smyksy K.: Systemy automatyzacji stanowisk, gniazd i linii technologicznych w odlewniach. Materiał dostępny w formie konspektów
5. Wrona R.: Projektowanie odlewni – wykłady (skrypt): nr 712 AGH 1979.
6. Wrona R.: Projektowanie odlewni – ćwiczenia projektowe (skrypt): nr 759 AGH 1980
7. Wrona R.: Model zintegrowanego procesu projektowania zakładów (monografia): Zesz. Nauk. AGH 1989
8. Wrona R.: Projektoznawstwo – projektowanie odlewni (monografia): Zesz. Nauk. AGH 1996
9. Wrona R., Stawowy A., Macioł A.: Podstawy inżynierii projektowania odlewni, Kraków 2006, Wyd. PAN-DIT

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None