Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Compendium of Electronics and Telecommunications
Course of study:
2017/2018
Code:
IES-1-704-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Machowski Witold (witold.machowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Machowski Witold (witold.machowski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały Presentation
M_K002 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów Presentation
Skills
M_U001 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów Presentation
M_U002 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów badawczych Presentation
M_U003 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów badawczych - - - - - + - - - - -
M_U003 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci seminarium w czasie, których analizowane są problemy, ułatwiające przygotowanie się do egzaminu dyplomowego

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 22 h
Preparation for classes 23 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny końcowej OK jest obecność na co najmniej 9 seminariach oraz zadanie testu końcowego.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Regulamin określający zasady realizacji projektu dyplomowego inżynierskiego na WIEiT AGH

Rozpondek M, Wyciślik A: 2007 Seminarium dyplomowe. Wyd. PŚl, Gliwice.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Obecność na zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowa.