Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Thesis seminar
Course of study:
2017/2018
Code:
IES-1-702-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Machowski Witold (witold.machowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Miśkowicz Marek (miskow@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów Presentation
M_K002 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały Presentation
Skills
M_U001 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów Presentation
M_U002 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych Presentation
M_U003 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów badawczych Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów - - - - - + - - - - -
M_U002 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów badawczych - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci seminarium (30 godzin)

1. Warunki zaliczenia przedmiotu (2 godz.)
Omówienie warunków zaliczenia przedmiotu. Oceniane są: obecności na zajęciach, prezentacja stanu zaawansowania pracy dyplomowej oraz referatu poświęconego wybranemu zagadnieniu związanemu z tematyką pracy inżynierskiej studenta, aktywność w dyskusji po wysłuchaniu referatu. Rozdanie deklaracji przystąpienia do seminarium, zawierającej propozycję tematu referatu oraz terminu jego prezentacji.
2. Harmonogram referatów oraz prezentacja elementów oceny stopnia zaawansowania pracy dyplomowej
(2 godz.)
Ustalenie szczegółowego harmonogramu prezentacji referatów – po dwa, maksymalnie trzy referaty na jednych zajęciach seminaryjnych. Omówienie technik przygotowania, wykonania i prezentacji referatów naukowych. Przedstawienie elementów umożliwiających ocenę stopnia zaawansowania pracy dyplomowej: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz tytuł naukowy opiekuna pracy, cel pracy, zagadnienia poruszane w pracy oraz ich kolejność i wzajemne relacje, narzędzia badawcze, kryteria i wskaźniki oceny wyników badań i/lub porównań, spodziewane rezultaty i ich znaczenie.
3. Prezentacja elementów oceny strony merytorycznej, redakcyjnej i językowej pracy dyplomowej (2 godz.)
Prezentacja elementów oceny strony merytorycznej, redakcyjnej i językowej pracy dyplomowej przez opiekuna i recenzenta. Elementy składowe pracy dyplomowej, takie jak: strona tytułowa, spis treści, wstęp, rozdziały zawierające treści przeglądowe, rozdziały zawierające treści własne, wnioski i uwagi końcowe, spis literatury. Omówienie kolejności pisania poszczególnych części składowych pracy.
4. Omówienie części składowych pracy dyplomowej (2 godz.)
Omówienie części składowych wstępu do pracy dyplomowej: wprowadzenie, cel pracy, układ pracy. Uwagi o języku pracy. Przykładowe spisy treści i literatury. Strona edycyjna pracy, w tym numeracja i tytuły rozdziałów i podrozdziałów. Opisy rysunków i tabel. Powoływanie się na materiały źródłowe. Odwoływanie się do rysunków, tabel i treści zawartych w poszczególnych rozdziałach pracy.
5. Prezentacja stanu zaawansowania prac dyplomowych oraz referatów (20 godz.)
Prezentacja stanu zaawansowania prac dyplomowych oraz referatów poświęconych wybranemu zagadnieniu związanemu z tematyką pracy poszczególnych studentów-dyplomantów – 2, maksymalnie 3 referaty na jednych zajęciach seminaryjnych.
6. Podsumowanie zajęć seminaryjnych (2 godz.)
Prezentacja przebiegu egzaminu dyplomowego. Omówienie przygotowania, wykonania i prezentacji referatu przedstawiającego cele i osiągnięcia pracy dyplomowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny końcowej OK jest obecność na co najmniej 9 seminariach oraz prezentacja referatu.
2. Po obliczeniu iloczynu SG = OB´PR´AK, gdzie OB jest oceną za obecności na seminariach, PR – oceną za prezentację referatu, AK – oceną za aktywny udział w zajęciach, ocena końcowa OK jest obliczana według zależności:
if SG >100 then OK:=5.0 (bdb) else
if SG >81 then OK:=4.5 (db) else
if SG >51 then OK:=4.0 (db) else
if SG >37 then OK:=3.5 (dst) else
if SG >6 then OK:=3.0

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None