Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Science Club
Course of study:
2017/2018
Code:
IES-1-610-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Natkaniec Marek (natkanie@kt.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gałka Jakub (jgalka@agh.edu.pl)
Krzak Łukasz (lkrzak@agh.edu.pl)
Worek Cezary (worek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Natkaniec Marek (natkanie@kt.agh.edu.pl)
Module summary

W ramach modułu student rozwija swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje poprzez realizację wybranego projektu naukowo-badawczego, którego wyniki są kolejno prezentowane na Konferencji Kół Naukowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych. ES1A_K06, ES1A_K05, ES1A_K04, ES1A_K02, ES1A_K01, ES1A_K03 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Participation in scientific research, conferences, additional internships and training courses,
Participation in competitions and festivals of science and technology, promotion of a faculty, the University,
Participation in a discussion,
Scientific paper,
Preparation and conduct of scientific research,
Project,
Presentation,
Coordination, conduct of a research project, preparation of a scientific paper, organization, organization of conferences, camps and scientific trips.
M_K003 Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się, wartości samodzielnego i kreatywnego myślenia, odpowiedzialności za wspólne działania oraz potrzeby promocji wiedzy i osiągnięć naukowych. ES1A_K06, ES1A_K05, ES1A_K02, ES1A_K01 Involvement in teamwork,
Execution of a project,
Participation in scientific research, conferences, additional internships and training courses,
Participation in competitions and festivals of science and technology, promotion of a faculty, the University,
Scientific paper,
Preparation and conduct of scientific research,
Project,
Presentation,
Coordination, conduct of a research project, preparation of a scientific paper, organization, organization of conferences, camps and scientific trips.
Skills
M_U001 Student doskonali umiejętności organizacyjne (organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych, promocji nauki). ES1A_U26, ES1A_U02 Involvement in teamwork,
Participation in competitions and festivals of science and technology, promotion of a faculty, the University
M_U002 Student potrafi samodzielnie lub w zespole opracować dokumentację zadania badawczego/projektowego i koordynować jego realizację (np. Grant Rektorski). ES1A_U02, ES1A_U01, ES1A_U06, ES1A_U03, ES1A_U05 Coordination, conduct of a research project, preparation of a scientific paper, organization, organization of conferences, camps and scientific trips.
M_U003 Student potrafi przygotować referat naukowy lub publikację naukową. ES1A_U02, ES1A_U01, ES1A_U06, ES1A_U03, ES1A_U05 Scientific paper,
Preparation and conduct of scientific research,
Coordination, conduct of a research project, preparation of a scientific paper, organization, organization of conferences, camps and scientific trips.
M_U004 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych. ES1A_U01, ES1A_U05 Participation in scientific research, conferences, additional internships and training courses,
Execution of a project
M_U006 Student potrafi przygotować prezentację i przedstawić ją publicznie. ES1A_U02, ES1A_U04, ES1A_U01, ES1A_U03 Participation in scientific research, conferences, additional internships and training courses,
Participation in competitions and festivals of science and technology, promotion of a faculty, the University,
Participation in a discussion,
Presentation,
Coordination, conduct of a research project, preparation of a scientific paper, organization, organization of conferences, camps and scientific trips.
Knowledge
M_W001 Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych w obszarze teleinformatyki, umie korzystać z informacji patentowej ES1A_W24 Preparation and conduct of scientific research
M_W002 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych ES1A_W07, ES1A_W01, ES1A_W06, ES1A_W02, ES1A_W18, ES1A_W20, ES1A_W19, ES1A_W09, ES1A_W04, ES1A_W11 Participation in scientific research, conferences, additional internships and training courses
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych. - - - - - - - - - + -
M_K003 Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się, wartości samodzielnego i kreatywnego myślenia, odpowiedzialności za wspólne działania oraz potrzeby promocji wiedzy i osiągnięć naukowych. - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Student doskonali umiejętności organizacyjne (organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych, promocji nauki). - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi samodzielnie lub w zespole opracować dokumentację zadania badawczego/projektowego i koordynować jego realizację (np. Grant Rektorski). - - - - - - - - - + -
M_U003 Student potrafi przygotować referat naukowy lub publikację naukową. - - - - - - - - - + -
M_U004 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych. - - - - - - - - - + -
M_U006 Student potrafi przygotować prezentację i przedstawić ją publicznie. - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych w obszarze teleinformatyki, umie korzystać z informacji patentowej - - - - - - - - - + -
M_W002 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych - - - - - - - - - + -
Module content
Others:

Działalność studenta w studenckim kole naukowym obejmująca: udział w pracach badawczych, koordynację projektów badawczych (Grant rektorski), przygotowanie i prezentacja referatów w ramach sesji, seminariów i konferencji naukowych, przygotowanie publikacji naukowych, uczestnictwo w dodatkowych stażach, praktykach i szkoleniach specjalistycznych, organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych, udział w konkursach i festiwalach naukowych, promocja nauki, wydziału i uczelni, podnoszenie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Completion of a project 45 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 25 h
Contact hours 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona: 0.5 * udział w pracach naukowo-badawczych + 0.3 * udział w konferencji naukowej/referat/ + 0.1 * publikacja naukowa + 0.1 * działalność organizacyjna i promocyjna, staże, szkolenia

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania dodatkowe: podstawowa wiedza z zakresu teleinformatyki, ekonomii, zasad ochrony własności intelektualnej, zainteresowanie nauką, umiejętność pracy w zespole, motywacyjność, aktywność i kreatywność.
Limit przyjęć na kurs to 30 osób.

Recommended literature and teaching resources:

1. Czasopisma naukowe
2. Materiały konferencyjne
3. Standardy (IEEE, ETSI i inne).
4. Przepisy prawne i normy przedmiotowe
5. Strony internetowe
6. Książki

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://bpp.agh.edu.pl/autor/natkaniec-marek-01336

Additional information:

Wstępna ocena pracy studenta w studenckim kole naukowych dokonywana jest przez opiekuna koła lub wskazanego przez niego opiekuna naukowego studenta