Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Protection of intellectual property
Course of study:
2017/2018
Code:
IES-1-408-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Bogdan Łukasz (lukasz.bogdan@eqelibrium.org)
Academic teachers:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę samokształcenia w dziedzinie prawa, zwłaszcza w zakresie ochrony własności intelektualnej ES1A_K01 Test
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie docierać do źródeł prawa ochrony i obrotu wartościami intelektualnymi z uwzględnieniem orzecznictwa. ES1A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Dysponując wiedzą w zakresie obrotu własnością intelektualną potrafi działać skutecznie w sferze zarzadzania. ES1A_K05 Test
M_W002 Zna podstawy prawa ochrony własności intelektualnej. ES1A_W24 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę samokształcenia w dziedzinie prawa, zwłaszcza w zakresie ochrony własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie docierać do źródeł prawa ochrony i obrotu wartościami intelektualnymi z uwzględnieniem orzecznictwa. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Dysponując wiedzą w zakresie obrotu własnością intelektualną potrafi działać skutecznie w sferze zarzadzania. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawy prawa ochrony własności intelektualnej. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wykłady:

Formy własności intelektualnej: definicje, sposób ochrony prawnej, konwencje międzynarodowe;
Podstawy prawne prawa autorskiego; W prawie autorskim – pojęcia: utworu, opracowania, inspiracji;
W prawie autorskim – pojęcia przedmiotów prawa: zbiory, programy komputerowe; prawa osobiste;
W prawie autorskim – zmiana uprawnionego, umowa, dozwolony użytek; odpowiedzialność cywilna i karna;
Ochrona baz danych i informacji mających wartość handlową;
Postępowanie i procedury w sprawach własności przemysłowej: uzyskiwania ochrony, badania i rejestracji, unieważniania praw wyłącznych, obrony przed zarzutami naruszenia praw wyłącznych;
W prawie własności przemysłowej – definicje: wynalazku, wzoru użytkowego;
W prawie własności przemysłowej – pojęcia: wzoru przemysłowego, znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego;
Prawa twórcy i uprawnionego, zmiana uprawnionego, umowy przenoszące prawa z twórcy na uprawnionego i pomiędzy uprawnionymi, prawidłowe określenie zakresu umowy;
Efekty ekonomiczne i pozaekonomiczne stosowania rozwiązania, wynagrodzenie, zapłata, opłaty licencyjne;
Bazy urzędów patentowych, badania patentowe, konstrukcja Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej;
Redakcja opisu patentowego i interpretacja zastrzeżeń patentowych, analiza dokumentów „patentowych”;
Czyny nieuczciwej konkurencji i walka konkurencyjna z wykorzystaniem praw własności przemysłowej;
Kolokwium zaliczeniowe

Project classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 29 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in lectures 7 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena za aktywność 20%) i końcowe kolokwium zaliczeniowe (80%)

Prerequisites and additional requirements:

Umiejętność posługiwania się literaturą specjalistyczną i przepisami prawa

Recommended literature and teaching resources:

Podać pozycje dostępne w bibliotece AGH

Dziennik Ustaw: Konwencja Paryska, Konwencja Berneńska, Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo własności przemysłowej, Ustawa o czynach nieuczciwej konkurencji, Ustawa o ochronie baz danych;
Barta. J. i in., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Komentarz, Wyd. Zakamycze, Kraków 2005
Kisielewicz A., red., Własność przemysłowa,Wydawnictwo Prawnicz Lexis Nexis, Warszawa 2007
Pyrża A., red., Poradnik wynalazcy, Procedury zgłoszeniowe, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2008
Dyrektywy WE: w sprawie ochrony wspólnotowych wzorów przemysłowych, w sprawie wspólnotowych znaków towarowych
Kotarba W., Ochrona własności przemysłowej, Wyd. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2001
Podrecki P., Środki ochrony praw własności intelektualnej, Wydawnictwo Prawnicz Lexis Nexis, Warszawa 2010
Literatura uzupełniająca:
Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie a postęp techniczny, Wyd. TAiWPN Universitas, Kraków 1999
Barta J., Markiewicz R. Internet a prawo, Wyd. TAiWPN Universitas, Kraków 1998

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Dr Jerzy Pałosz jest st. wykładowcą w WH AGH. Doktorat z prawa (1983), ukończone podyplomowe studia 2 semestralne z zakresu: prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego – 2008/2009, udział w licznych konferencjach dot. ochrony własności intelektualnej (m.in. Europejskie Forum Antyplagiatowe Warszawa 2014, Zarządzanie własnością intelektualną podstawą funkcjonowania sektora Life Science, Kraków 2014, szkolenia organizowane przez CTT AGH ostatnie – 2014 ). Publikacje: http://bpp.agh.edu.pl/new/autor/palosz-jerzy-05725.

Additional information:

None