Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fundamentals of management
Course of study:
2017/2018
Code:
IES-1-311-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

The course is intended for people preparing to work in managerial positions. The course covers the management process (planning, organizing, motivating, controlling) and making decisions.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować strukturę organizacyjną Execution of exercises
M_U002 Student potrafi analizować organizację i jej otoczenie oraz stworzyć plan strategiczny i operacyjny Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student potrafi opisać procesy informacyjno-decyzyjne i zasady i metody podejmowania decyzji oraz wyjaśnić zasady motywowania pracowników i scharakteryzować style kierowania. Test
M_W002 Student potrafi opisać zasady organizowania, rodzaje struktur organizacyjnych i zasady ich projektowania Test
M_W003 Student potrafi zdefiniować zarządzanie, opisać elementy procesu zarządzania i scharakteryzować planowanie i kontrolowanie. Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować strukturę organizacyjną - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi analizować organizację i jej otoczenie oraz stworzyć plan strategiczny i operacyjny - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi opisać procesy informacyjno-decyzyjne i zasady i metody podejmowania decyzji oraz wyjaśnić zasady motywowania pracowników i scharakteryzować style kierowania. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi opisać zasady organizowania, rodzaje struktur organizacyjnych i zasady ich projektowania + - - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi zdefiniować zarządzanie, opisać elementy procesu zarządzania i scharakteryzować planowanie i kontrolowanie. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Management – its essence and meaning. Organization and its surroundings. Criteria for assessing the efficiency of operations.
2. Roles and managerial skills.
3. Management.
4. Organization in the environment as a management object. Organization models.
5. The management process. Strategic planning.
6. The management process. Operational planning.
7. The management process. Organization.
8. Types and development of organizational structures.
9. The management process. Motivating.
10. The management process. Controlling.
11. Management as an information-and-decision process.
12. Decision making process.
13. Management in the context of changes. Organization development management.
14. Cultural conditions of management. Management in the conditions of globalization.

Auditorium classes:

1. Analysis of break-even point.
2. Targeting styles.
3. Formulating the mission and strategic plan.
4. Operating planning methods.
5. Designing organizational structures.
6. The management process. Controlling.
7. Decision making process.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 33 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Final grade comes from classes (45%) and final final test (55%).
The rules of orgaznising second term callses are determined by the teacher.

Prerequisites and additional requirements:

None

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa (pozycje dostępne w bibliotece AGH):

1. Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J, Ćwiczenia z zarządzania organizacjami, Wydawnictwa AGH, Kraków 2011
2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005
3. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie, teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2010
4. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji, PWN, Kraków 1998
5. Peszko A. (red.), Ćwiczenia z podstaw zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2006
6. Peszko A., Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
7. Quinn R.E. Faerman S.R., Thompson M.P., McGrath M.R., Profesjonalne zarządzanie, PWE, Warszawa 2007
8. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie, OWPW, Wrocław 2001
9. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2011
10. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2008
11. Zygała R., Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, WAE, Wrocław 2007

Literatura uzupełniająca:
1. Brzeziński M., Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Kraków 2009
2. Grajewski P., Organizacja procesowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
3. Hagel III J., Brown J. S., Organizacja jutra: zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, Wydawnictwo “Helion”, Gliwice 2006
4. Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008
5. Laszlo Ch., Firma zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2008
6. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauk o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2001
7. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele strategie, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998
8. Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
9. Trocki M., Organizacja projektowa, Bizarre, Warszawa 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

The general conditions for participation and credit for the subject are set out in the Study Regulations.