Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Information Technology
Learning outcome:
Is aware of importance and role of IT engineers in the society and of ethical rules in academic and engineers environment and has knowledge about copyrights and patenting
Connections with FLO:
 • ET1A_W24
  ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego;
 • ET1A_U25
  potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie elementów, układów i systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych — dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne;
 • ET1A_K03
  ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur;
 • ET1A_K06
  ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć elektroniki, telekomunikacji i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały;
 • ES1A_W24
  has an elementary knowledge of the intellectual property protection and patent law;
 • ES1A_U25
  can — in formulating and solving tasks involving the design elements, circuit and electronic and telecommunications systems — insight nontechnical aspects, including environmental, economic and legal issues;
 • ES1A_K03
  is aware of the behaviors in a professional manner, compliances with the rules of professional ethics and respects for the diversity of views and cultures;
 • ES1A_K06
  recognizes the social role of being the technical graduate, especially understands the need to formulate and communicate to the public, among others. through the mass media — information and opinions on developments in electronics, telecommunications and other aspects of the activities of the engineering; shall endeavor to transmit such information and opinions in a commonly understandable;