Field learning outcome data:
Code:
GG2A_U13
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Graduates are able to integrate the knowledge of geology and mining engineering, and to apply the system solution methods to formulate and solve practical problems taking into account their non-technical aspects
Reference to ALO:
  • T2A_U10
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne