Field learning outcome data:
Code:
GG2A_U02
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Graduates are capable of individual or team work; they are able to evaluate time needed to complete a design or a research project, they are able to manage (also in a foreign language) a small working team in a manner ensuring task completion in due time
Reference to ALO:
  • T2A_U02
    potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
  • T2A_U03
    potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych