Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki i technologie bezwykopowe
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
WIN-1-504-s
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wiśniowski Rafał (wisniows@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Ziaja Jan (ziaja@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Wiśniowski Rafał (wisniows@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą projektowanie i wykonywanie przewiertów sterowanych, przecisków, przepychów oraz wierceń poziomych IN1A_W04, IN1A_W08, IN1A_W25 Odpowiedź ustna
M_W002 ma wiedzę na temat planowanie prac geotechnicznych, sporządzania i czytania profili geologicznych IN1A_W04 Odpowiedź ustna
M_W003 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą zagadnienia dotyczące budowy gazociągów i ropociągów IN1A_W08 Kolokwium
M_W004 ma szczegółową wiedzę z zakresu płuczek wiertniczych, narzędzi pilotowych i narzędzi poszerzających. IN1A_W12, IN1A_W10 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 potrafi samodzielnie wykonać projekt przewiertu sterowanego. IN1A_U02 Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi opracować i wykonać dokumentację projektu przewiertu sterowanego. IN1A_U03 Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi wykonać obliczenia inżynierskie z zakresu instalacji liniowych metodami bezwykopowymi IN1A_U07 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest świadomy oddziaływania prac w technologii bezwykopowej na środowisko naturalne i otoczenie IN1A_K04, IN1A_K02 Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą projektowanie i wykonywanie przewiertów sterowanych, przecisków, przepychów oraz wierceń poziomych + - - + - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę na temat planowanie prac geotechnicznych, sporządzania i czytania profili geologicznych + - - + - - - - - - -
M_W003 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą zagadnienia dotyczące budowy gazociągów i ropociągów + - - + - - - - - - -
M_W004 ma szczegółową wiedzę z zakresu płuczek wiertniczych, narzędzi pilotowych i narzędzi poszerzających. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi samodzielnie wykonać projekt przewiertu sterowanego. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować i wykonać dokumentację projektu przewiertu sterowanego. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać obliczenia inżynierskie z zakresu instalacji liniowych metodami bezwykopowymi - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest świadomy oddziaływania prac w technologii bezwykopowej na środowisko naturalne i otoczenie + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1 Cel i przeznaczenie technologii bezwykopowych. Metody inspekcji podziemnych instalacji rurowych. Lokalizatory podziemnych instalacji i wycieków.
2 Metody budowy podziemnych instalacji rurowych.
3.Charakterystyka urządzeń wiertniczych, przeciskowych i milkrotunelowych. Sprzęt, narzędzia wiertnicze i narzędzia pomocnicze. Narzędzia urabiające. Technologia procesu wykonywania przecisków, przewiertów oraz mikrotuneli.
4. Płyny technologiczne stosowane w technologiach bezwykopowych.
5. Bezwykopowe metody rehabilitacji technicznej podziemnych instalacji rurowych. Metody ciasno-pasowane, luźno-pasowane, wykładanie segmentami, metody natryskowe.
6.Bezodkrywkowa technologia wymiany rurociągów podziemnych.
7.Projektowanie i kosztorysowanie prac wykonywanych w technologiach bezwykopowych.

Ćwiczenia projektowe:

1 Określanie typu i rodzaju gruntu na podstawie danych uzyskiwanych z badań geotechnicznych
2 Dobór metody budowy podziemnej instalacji rurowej w zależności od warunków gruntowo wodnych.
3 Projekt parametrów technologii wykonywania przecisku i przewiertu.
4.Dobór urządzeń przeciskowych,przewiertowych.
5.Projektowanie właściwości fizycznych i parametrów reologicznych płynów wiertniczych oraz technologii ich stosowania.
6. Kosztorysowanie prac w wykonywanych w technologiach bezwykopowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Wykonanie projektu 25 godz
Udział w wykładach 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. BIELECKI R. SCHREYER J. GUIDELINES FOR SELECTING CONSTRUCTION METHODS FOR EART-LAID LINES UNDER ENVIRONMENTALLY RELEVANT AND ECONOMIC ASPECTS. GSTT-DOKUMENTATION. TRENCHLESS LAYNING AND REPAIRING PIPES IN GERMANY, HAMBURG 1997
2. BIELEWICZ D: PŁYNY WIERTNICZE, Wyd. AGH Kraków 2009
3. KULICZKOWSKI A. RURY KANALIZACYJNE T.1. WŁASNOŚCI MATERIAŁOWE, MONOGRAFIA POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NR 28. KIELCE 2001
4. MADRYAS C. KOLONKO A. WYSOCKI L. KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH. WYDAWNICTWO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, WROCŁAW 2002.
5. STEIN D, MOELERS K., BIELECKI R. M.,VERLAG FUER ARCHITEKTUR UND TECHNISCHE WISSENSCHAFTEN. BERLIN 1989
6. STRYCZEK S., GONET A., RZYCZNIAK M. : Technologia płuczek wiertniczych i zaczynów uszczelniających. AGH. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków. 1999 .
7. ZWIERZCHOWSKA A.: OPTYMALIZACJA DOBORU METOD BEZWYKOPOWEJ BUDOWY RUROCIĄGÓW PODZIEMNYCH., WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ, KIELCE 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Ryszard Nowotka, Jan ZIAJA “Budowa, zasada działania oraz dobór maszyn przeci-skowych typu GRUNDORAM”. TTB Techniki i Technologie Bezwykopowe. – 2003 [nr] 2 s. 24—33. – Bibliogr. s. 33,
2. Rafał WIŚNIOWSKI, Stanisław STRYCZEK, Jan ZIAJA “Wybrane aspekty projektowa-nia i wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych (HDD)” Wydawnictwo PŚ, 2003. – (Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska. Budownictwo ; 42). – S. 233—241.
3. Rafał WIŚNIOWSKI, Jan ZIAJA “Analiza sił tarcia podczas wiercenia otworu pilotowe-go horyzontalnego przewiertu sterowanego” – Wiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2005 R. 22/1 s. 423–431.

Informacje dodatkowe:

Projekt powinien być przygotowany samodzielnie i oddany najlepiej w formie elektronicznie w wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia terminie.
Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.

Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i ustna ich obrona (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.

Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.