Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Najlepsze dostępne techniki w odlewnictwie
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
OM-2-406-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Holtzer Mariusz (holtzer@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Holtzer Mariusz (holtzer@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zasady: identyfikowania zagrożeń , zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w przemyśle metalurgicznym i odlewnictwie, potrafi zastosować te zasady w poczynaniach technologicznych i różnych formach aktywności inżynierskiej; potrafi uwzględniać aspekty ekologiczne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Ma elementarna wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w metalurgii, w szczególności w obszarze odlewnictwa Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Zna zasady normalizacji międzynarodowej i w UE i potrafi je wykorzystać w obszarze działalności przemysłowej. Potrafi stosować zasady organizacji pracy i zintegrowanego zarządzania w podejmowanych działaniach technicznych Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera metalurga i odlewnika; Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zasady: identyfikowania zagrożeń , zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w przemyśle metalurgicznym i odlewnictwie, potrafi zastosować te zasady w poczynaniach technologicznych i różnych formach aktywności inżynierskiej; potrafi uwzględniać aspekty ekologiczne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma elementarna wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w metalurgii, w szczególności w obszarze odlewnictwa + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna zasady normalizacji międzynarodowej i w UE i potrafi je wykorzystać w obszarze działalności przemysłowej. Potrafi stosować zasady organizacji pracy i zintegrowanego zarządzania w podejmowanych działaniach technicznych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera metalurga i odlewnika; + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Program wykładów

Dyrektywa UE 96/62/WE w sprawie Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczenia Zanieczyszczeń (IPPC). Krajowe akty prawne dotyczące pozwoleń zintegrowanych. Wytyczne dotyczące sporządzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Najlepsze Dostępne Techniki stosowane w odlewnictwie i ich wpływ na środowisko.
Monitoring funkcjonowania instalacji IPPC oraz kontrola zgodności z wydanym pozwoleniem zintegrowanym.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 15 godz
Udział w wykładach 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na wykładach i zaliczenie przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Celem wykładu jest zapoznanie z zagadnieniami związanymi z Najlepszymi Dostępnymi Technikami (BAT) stosowanymi w odlewnictwie, a wynikającymi z Dyrektywy UE IPPC.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wykłady prof. M. Holtzera
2. Dyrektywa UE 96/62/WE w sprawie Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczenia Zanieczyszczeń (IPPC).
3. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska.
4. Zintegrowane zapobieganie i ograniczenie zanieczyszczeń. Dokument Referencyjny BREF Najlepsze Dostępne techniki w kuźnictwie i przemyśle odlewniczym www.gov.mos.pl
5. Przewodnik w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik(NDT). Wytyczne dla branży odlewniczej. Pod. red. M. Holtzera. www.gov.mos.pl
6. Holtzer M., Dańko J., Dańko R.: Oddziaływanie na środowisko naturalne procesów wytapiania i odlewania stopów metali nieżelaznych z wykorzystaniem Najlepszych Dostępnych Technik. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji. Vol. 28, nr 1, 2008, 47-59.
7. Holtzer M.: Influence of the cast iron melting processes on environment using BAT. Archives of Foundry Engineering v. 7, issue 4/2007, 83-88.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Przewodnik w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik(NDT). Wytyczne dla branży odlewniczej. Pod. red. M. Holtzera. www.gov.mos.pl
2. Holtzer M., Dańko J., Dańko R.: Oddziaływanie na środowisko naturalne procesów wytapiania i odlewania stopów metali nieżelaznych z wykorzystaniem Najlepszych Dostępnych Technik. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji. Vol. 28, nr 1, 2008, 47-59.
3. Holtzer M.: Influence of the cast iron melting processes on environment using BAT. Archives of Foundry Engineering v. 7, issue 4/2007, 83-88.

Informacje dodatkowe:

Brak