Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Własciwości odlewnicze stopów i metody badań
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
OM-2-405-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Tyrała Edward (tyrala@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Tyrała Edward (tyrala@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe właściwości odlewnicze stopu, które w istotny sposób wpływają na otrzymywanie z niego odlewów bez wad. W grupie właściwości odlewniczych materiałów inżynierskich wyszczególniono: lejność i odtwarzalność formy, wrażliwość na szybkość chłodzenia, skurcz odlewniczy i związane z nim skłonności do tworzenia w odlewach skurczowych nieciągłości, naprężeń i pęknięć. M2A_W18 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie wyznaczyć właściwości fizyczne stopów a w szczególności wyznaczyć współczynniki rozszerzalności cieplnej oraz zna ich wartości dla wybranych faz występujących w stopach odlewniczych. Potrafi dobrać stopy odlewnicze do określonych zastosowań. M2A_U21 Kolokwium
M_U002 Student potrafi zbadać i ocenić podstawowe właściwości odlewnicze stopów. Umie przeprowadzić odlewnicze próby technologiczne. Potrafi przeprowadzić próbę lejności. M2A_U20 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w zespole i rozwiązywać probelmy związane z doborem odpowiednich na dany elemnt konstrukcjny materiałów odlewanych. M2A_K02 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe właściwości odlewnicze stopu, które w istotny sposób wpływają na otrzymywanie z niego odlewów bez wad. W grupie właściwości odlewniczych materiałów inżynierskich wyszczególniono: lejność i odtwarzalność formy, wrażliwość na szybkość chłodzenia, skurcz odlewniczy i związane z nim skłonności do tworzenia w odlewach skurczowych nieciągłości, naprężeń i pęknięć. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie wyznaczyć właściwości fizyczne stopów a w szczególności wyznaczyć współczynniki rozszerzalności cieplnej oraz zna ich wartości dla wybranych faz występujących w stopach odlewniczych. Potrafi dobrać stopy odlewnicze do określonych zastosowań. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zbadać i ocenić podstawowe właściwości odlewnicze stopów. Umie przeprowadzić odlewnicze próby technologiczne. Potrafi przeprowadzić próbę lejności. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w zespole i rozwiązywać probelmy związane z doborem odpowiednich na dany elemnt konstrukcjny materiałów odlewanych. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Podział materiałów inżynierskich i kryteria ich doboru.
2. Właściwości odlewnicze żeliwa, staliwa oraz stopów metali nieżelaznych.
3. Lejność i odtwarzalność formy. Czynniki wpływające oraz wyznaczanie lejności i odtwarzalności.
4. Skurcz odlewniczy, parametry skurczu odlewniczego, wyznaczanie skurczu odlewniczego, czynniki wpływające na parametry skurczu odlewniczego.
5. Skłonność stopów do tworzenia jam skurczowych i odlewniczych. Wyznaczanie skłonności do tworzenia jam skurczowych i odlewniczych. Czynniki wpływające na skłonność do tworzenia jam skurczowych i odlewniczych. Zapobieganie powstawaniu jam skurczowych. Skłonność do tworzenia w odlewach pęcherzy gazowych.
6. Skłonność do tworzenia naprężeń w odlewach. Naprężenia w odlewach, podział i przyczyny ich powstawania. Czynniki wpływające na wartość naprężeń odlewniczych. Sposób odprężania odlewów. Wrażliwość stopu na szybkość chłodzenia.
7. Badania cieplne, badania dylatometryczne i badania magnetyczne.
8. Badania defektoskopowe – metody radiologiczne, ultradźwiękowe, magnetyczne i fluoroscencyjne.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, jednak ma wpływ na ocenę końcowa. Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie kolokwium zaliczeniowego oraz obecności na wykładach. Jeżeli student uczestniczył w co najmniej 50% wykładów, wówczas ocena końcowa zostanie podniesiona o pół stopnia w stosunku do oceny z kolokwium zaliczeniowego. Zaliczenie ma formę pisemną.
Student ma prawo do dwóch poprawkowych terminów zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Przybyłowicz K. Metody Badania Tworzyw Metalicznych, Kielce 2011
2. Kosowski A. Metaloznawstwo i obróbka cieplna stopów odlewniczych. Kraków 2003
3. Podrzucki Cz. Żeliwo. T1 i 2. Kraków 1991

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Identification of volumetric phase share of the basis of the relative magnetic loss of an alloy — Ocena udziału objętościowego faz na podstawie względnej stratności magnetycznej stopu / E. TYRAŁA, P. Tyrała // Archives of Metallurgy and Materials 2008 vol. 53 iss. 1 spec. iss., s. 271–274.
2. Measurement of phase transformation kinetics in austempered ductile iron / E. TYRAŁA, M. GÓRNY, M. KAWALEC // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 175–178.
3.Ocena zmian składu fazowego w żeliwie ADI metodą magnetyczną — [Estimation of the phase changes in the ADI by magnetic method] / Edward TYRAŁA // W: Nowoczesne technologie w odlewnictwie : XXXII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2008 : Kraków, 12 grudnia 2008 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-31-5. — S. 145–150.
4. Phase composition using a variable magnetic field / Edward TYRAŁA // ISIJ International ; ISSN 0915-1559. — 2014 vol. 54 no. 3, s. 700–703.

Informacje dodatkowe:

Brak