Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przygotowanie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
OM-2-403-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. Krawiec Halina (krawiec@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Guzik Edward (guz@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Krajewski Witold (krajwit@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę i zna podstawowe procesy występujące w technice wytwarzania przez odlewania. Zna podstawowe metody i urządzenia służące do prowadzenie eksperymentu doświadczalnego lub wirtualnego (symulacji komputerowej) w celu realizacji zadań zdefiniowanych w pracy lub projekcie inżynierskim M2A_W13, M2A_W17, M2A_W23, M2A_W26, M2A_W16 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W002 Student potrafi zbierać dane z eksperymentów, opracowywać je graficznie, interpretować wyniki obliczeń i eksperymentów, posiada niezbędną w tym zakresie wiedzę M2A_W17 Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie opracować rozwiązania prostego problemu z obszaru projektowania procesów technologicznych ze wspomaganiem komputerowym M2A_U24, M2A_U41, M2A_U42 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 Student ma umiejętność planowania doświadczeń w celu wykazania przyjętych celów i tez pracy inżynierskiej lub projektu. Ma umiejętność samodzielnego opracowania analiz literatury i wyników badań. Potrafi dokonać krytycznej analizy w obu obszarach oraz prezentacji wyników tych analiz M2A_U23 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma kompetencje społeczne w zakresie projektowania bezpiecznych rozwiązań technologicznych i inżynierskich, umie pracować zespołowo dla osiągnięcia założonego celu M2A_K02, M2A_K01, M2A_K05, M2A_K06, M2A_K03 Praca dyplomowa
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę i zna podstawowe procesy występujące w technice wytwarzania przez odlewania. Zna podstawowe metody i urządzenia służące do prowadzenie eksperymentu doświadczalnego lub wirtualnego (symulacji komputerowej) w celu realizacji zadań zdefiniowanych w pracy lub projekcie inżynierskim - + - - - + - - - - -
M_W002 Student potrafi zbierać dane z eksperymentów, opracowywać je graficznie, interpretować wyniki obliczeń i eksperymentów, posiada niezbędną w tym zakresie wiedzę - + - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie opracować rozwiązania prostego problemu z obszaru projektowania procesów technologicznych ze wspomaganiem komputerowym - + - - - + - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność planowania doświadczeń w celu wykazania przyjętych celów i tez pracy inżynierskiej lub projektu. Ma umiejętność samodzielnego opracowania analiz literatury i wyników badań. Potrafi dokonać krytycznej analizy w obu obszarach oraz prezentacji wyników tych analiz - + - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma kompetencje społeczne w zakresie projektowania bezpiecznych rozwiązań technologicznych i inżynierskich, umie pracować zespołowo dla osiągnięcia założonego celu - + - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:
-
Zajęcia seminaryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 510 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Przygotowanie pracy dyplomowej 450 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Praca jest oceniana przez opiekuna pracy i jej recenzenta, wynik końcowy jest średnią z ocen cząstkowych. W ocenie uwzględnia się: trafność zdefiniowania celu pracy i jego realizację, formę i umiejętność opisu doświadczeń, prawidłowość wnioskowania, korzystanie z literatury krajowej i zagranicznej, poprawność stosowanych metod badawczych, znaczenie tematyki dla praktyki, powiązanie tematyki z kierunkiem kształcenia, staranność opracowania, itp.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student dokonuje wyboru tematyki pracy i jej opiekuna ze zbioru prac zatwierdzonych przez Radę Wydziału na dany rok akademicki. Wyboru dokonuje na 1 rok przed jej złożeniem w celu obrony

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura specjalistyczna, ściśle powiązana z tematyką pracy, zalecana analiza literatury szerszej niż tylko krajowe pozycje: książki i publikacje specjalistów z tematyki

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Poradnik Odlewnika – Odlewnictwo Współczesne – Tom I Kraków 2013. Prac zbiorowa pod redakcją J. Sobczaka

Informacje dodatkowe:

Brak