Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
OM-2-402-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Zych Jerzy (jzych@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Guzik Edward (guz@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Krajewski Witold (krajwit@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu procedur projektowania technologii odlewniczych z użyciem programów inżynierskich i programów do symulacji złożonych procesów odlewniczych. Student ma wiedzę o innowacyjnych technologiach i procesach odlewniczych M2A_W32, M2A_W28, M2A_W30, M2A_W26, M2A_W33, M2A_W23, M2A_W29 Prezentacja
M_W002 Student posiada pogłębioną wiedzę o procesach metalurgicznych i technologia topienia i obróbki poza piecowej stopów odlewniczych. Student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu materiałów stosowanych do wytwarzania form i rdzenia oraz technologii wykonywania form M2A_W13, M2A_W14, M2A_W12, M2A_W22, M2A_W23 Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność planowania doświadczeń dal prowadzenie ukierunkowanych badań i pomiarów. Student potrafi posługiwać się prostymi przyrządami kontrolno pomiarowymi i potrafi je obsługiwać. Potrafi wykorzystywać współczesne programy do zapisu bruł i przygotowania symulacji procesów M2A_U15, M2A_U17, M2A_U08, M2A_U07, M2A_U11 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada kompetencje w zakresie odpowiedzialności za tworzone przez siebie procesy, urządzenia i technologie w zakresie szkodliwości ich oddziaływania na środowisko i człowieka M2A_U38, M2A_U31, M2A_U40, M2A_U42 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu procedur projektowania technologii odlewniczych z użyciem programów inżynierskich i programów do symulacji złożonych procesów odlewniczych. Student ma wiedzę o innowacyjnych technologiach i procesach odlewniczych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada pogłębioną wiedzę o procesach metalurgicznych i technologia topienia i obróbki poza piecowej stopów odlewniczych. Student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu materiałów stosowanych do wytwarzania form i rdzenia oraz technologii wykonywania form - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność planowania doświadczeń dal prowadzenie ukierunkowanych badań i pomiarów. Student potrafi posługiwać się prostymi przyrządami kontrolno pomiarowymi i potrafi je obsługiwać. Potrafi wykorzystywać współczesne programy do zapisu bruł i przygotowania symulacji procesów - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada kompetencje w zakresie odpowiedzialności za tworzone przez siebie procesy, urządzenia i technologie w zakresie szkodliwości ich oddziaływania na środowisko i człowieka - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 129 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 95 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę pracy dyplomowej dokonuje opiekun pracy oraz recenzent. Ocena ma charakter oceny ważonej i obejmuje:

1. Ocenę formalnej strony pracy (umiejętność pisania pracy, metod projektowania, poprawność w zakresie opracowania wykazu literatury, samodzielność i własna inicjatywa studenta )

2. Ocena merytoryczna pracy, jej innowacyjność, poprawność stosowania metod pomiarowych, powiązanie tematyki z praktyką, znajomość tematyki wynikająca z kierunku studiów

3. Strona edytorska ( graficzna strona prezentacji własnych wyników badań, poprawność rysunków, tabel i ch opisów, umiejętność wnioskowania i podsumowania wyników pracy.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

odjęcie prac w terminie zgodnie z regulaminem studiów w AGH, wspólpraca z opiekunem, uczestnictwo w seminariach organizowanych w Katedrach realizacji parc

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecane zbiorcze prace z zakresu odlewnictwa (poradniki inżyniera odlewnictwa) oraz specjalistyczna literatura adekwatna do tematu pracy.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Student podejmuje temat prace na początku drugiego semestru (na rok przez zakończeniem studiów). Wybiera tym samym opiekuna pracy i ewentualnie opiekuna pomocniczego. Praca jest realizowana w Katedrze lub w zakładach przemysłowych – stosownie do wybranej tematyki