Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Eksploatacja i diagnostyka maszyn
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
OM-2-401-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Fedoryszyn Aleksander (alfa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Fedoryszyn Aleksander (alfa@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł dostarcza wiedzy z teorii eksploatacji, metodyki badań eksploatacyjnych. Omawiana jest obsługa urządzeń odlewniczych, ocena niezawodności złożonych systemów (m. in. linii wytwarzania odlewów).

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Studenci uzyskają rozszerzoną i pogłębioną wiedzę niezbędną do projektowania złożonych procesów metalurgicznych i technologii odlewniczych oraz projektowania, wdrażania i doskonalenia systemu eksploatacji urządzeń w odlewniach M2A_W29 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi postawić tezy o przyczynach powstawania zakłóceń procesach metalurgicznych i odlewniczych, przyczynach braków w produkcji odlewniczych, potrafi zaplanować i podjąć niezbędne działania technologiczne dla wyeliminowania zakłóceń procesu, dla ograniczenia powstających wad odlewów. M2A_U29 Referat,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać i nadać priorytety działań zawodowych w celu rozwiązania zadania inżynierskiego. W działaniach uwzglednia wiedzę o najnowszych trendach rozwoju metalurgi i odlewnictwa. M2A_K05 Wynik testu zaliczeniowego
M_K002 Ma poczucie odpowiedzialności za wyniki i skutki swojej aktywności zawodowej, również w kontekście wpływu przemysłu metalurgiczno – odlewniczego na mikro i makro środowisko. Ma podstawową wiedzę o trwałosci urządzeń i systemów. M2A_K04 Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Studenci uzyskają rozszerzoną i pogłębioną wiedzę niezbędną do projektowania złożonych procesów metalurgicznych i technologii odlewniczych oraz projektowania, wdrażania i doskonalenia systemu eksploatacji urządzeń w odlewniach + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi postawić tezy o przyczynach powstawania zakłóceń procesach metalurgicznych i odlewniczych, przyczynach braków w produkcji odlewniczych, potrafi zaplanować i podjąć niezbędne działania technologiczne dla wyeliminowania zakłóceń procesu, dla ograniczenia powstających wad odlewów. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać i nadać priorytety działań zawodowych w celu rozwiązania zadania inżynierskiego. W działaniach uwzglednia wiedzę o najnowszych trendach rozwoju metalurgi i odlewnictwa. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma poczucie odpowiedzialności za wyniki i skutki swojej aktywności zawodowej, również w kontekście wpływu przemysłu metalurgiczno – odlewniczego na mikro i makro środowisko. Ma podstawową wiedzę o trwałosci urządzeń i systemów. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Podstawowe zagadnienia z eksploatacji linii odlewniczych

Teoria eksploatacji (eksploatyka). Zakres i metodyka badań eksploatacyjnych. Użytkowanie urządzeń i maszyn. Obsługiwanie urządzeń i maszyn. Charakterystyka procesu eksploatacji – miary i wskaźniki niezawodności. Stan techniczny i eksploatacyjny urządzeń i maszyn. Zastosowanie typowych rozkładów statystycznych do modelowania niezawodności. Niezawodność obiektów złożonych, w tym linii wytwarzania odlewów. Stany diagnostyczne maszyn. Klasyfikacja metod diagnozowania. Nośniki informacji o stanie maszyny. Modelowanie w diagnostyce.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 27 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) uwzględnia obecność i aktywność na wykładach (OW) oraz przygotowanie pracy indywidualnej (OP):
OK= 0,4*OW+0,6*OP

ocena uwzględniająca obecność i aktywność na wykładach (OW)
OW=0,3*n+0,1*Ocw
n-liczba godzin obecności na wykładach, Ocw- średnia ocen cząstkowych z odpowiedzi na wykładach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Gregoraszczuk M., Fedoryszyn A. i in.: Analiza i opracowanie danych dla usprawnienia eksploatacji automatycznych linii wytwarzania odlewów. Praca naukowo – badawcza nr. 2.371.44. Kraków, 1982
2 Kucharczyk J.: Metodyka badań eksploatacyjnych systemów urządzeń odlewniczych o ciągłych strukturach technologicznych. Zeszyty Naukowe. Mechanika nr.2. Wyższa Szkoła Inżynierska. Radom, 1980, s.118
3 Laber S.: Wybrane problemy eksploatacji maszyn. Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Mechaniczny. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Zielona Góra, Radom, 2011
4 Legutko S.: Eksploatacja maszyn. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań, 2007
5 Pelczarski S., Bodzoń L., Sztefko F., Dańko J., Sobieraj R., Szopa J.: Systemy mechanizacji i automatyzacji formierni opartych na technologii form piaskowych. Skrypty Uczelniane AGH nr. 595. Kraków, 1977
6 Piątkiewicz A., Sobolski R.: Dźwignice. Tom I. WN-T. Warszawa, 1977
7 Pr. zbiorowa.: Podstawy eksploatacji obiektów technicznych. Międzynarodowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego. Radom, 1990
8 Wrona R., Ziółkowski E.: Eksploatacja składników strukturalnych w odlewni. Materiały IV Konferencji „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia”. Nowa Sól, 2001, s. 87
9 Żuk T.: Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 1984
10 Normy, w tym:
ISO 18436-2; Condition Monitoring and Diagnostics of Machines – Requirements for Qualification and Assessment of Personnel,
PN-EN ISO 12100; Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
PN-EN ISO 13850; Bezpieczeństwo maszyn – Zatrzymanie awaryjne – Zasady projektowania

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Dańko J., Fedoryszyn A.: Analysis of Automatic Casting Lines for Flaskless Moulding. Zeszyty Naukowe AGH. Metalurgia i Odlewnictwo. Vol. 23, nr. 1. Kraków, 1997, s. 61.

2. Dańko J., Fedoryszyn A., Bodzoń L., Smyksy K.: The Present State and Modern Trends of Automatic Foundry Lines Development. Acta Metallurgica Slovaca, 3, 1997, s. 200 – 206.

3. Fedoryszyn A., Dańko J., Smyksy K.: Problematyka wyposażenia linii przerobu masy formierskiej oraz eksploatacji urządzeń w aspekcie wymagań Czystszej Produkcji. Czystsze technologie w odlewnictwie, I Ogólnopolska Konferencja Techniczna: Łódź–Rogów 9–10. 11. 2001r, STOP Oddział Wojewódzki w Łodzi ; Stowarzyszenie Polski Ruch Czystej Produkcji. Regionalne Centrum CP w Łodzi ; Komisja Z. G. STOP–ds. Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Zarząd Oddziału w Łodzi, 2001, s. 83–103.

4. Fedoryszyn A.: Kryteria klasyfikacji i oceny rozwiązań urządzeń formierskich. Materiały V Konferencji Odlewniczej Technical’2002, s.1.

5. Fedoryszyn A., Rudy C., Smyksy K.: The rationalization of construction and operation of the equipment for the moulding sand preparation. Archives of Metallurgy and Materials, 2013, vol. 58, iss. 3, s. 915–918.

Informacje dodatkowe:

Brak