Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Innowacyjność w metalurgii i odlewnictwie
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
OM-2-307-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Zych Jerzy (jzych@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Zych Jerzy (jzych@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Zych Jerzy (jzych@agh.edu.pl)
dr inż. Jamrozowicz Łukasz (ljamroz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna, w zakresie podstawowym kierunki rozowoju światowego odlewnitwa tak w zakresie innowacyjnych materiałów i tworzyw jak i technologii odlewniczych M2A_W06, M2A_W02, M2A_W14, M2A_W16, M2A_W18, M2A_W31, M2A_W29 Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Potrafi okreslić, które z dostępnych technologii odlewniczych są innowacyjne, potrafi definiować krótkoterminowe trendy rozwoju technologii odlewniczej w zakresie materiałow, stopów i technik wytwarzania. M2A_U09, M2A_U38, M2A_U08, M2A_U10, M2A_U35, M2A_U12, M2A_U21 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi wybrać najlepszą technologię, uwzgledniając wymogi zaawansowania technicznych rozwiązanń oraz najmniejsze oddziaływanie na środowisko. Potrafi korzystać ze zbioru Najlepszych Dostepnych Technik w obszrze działalności odlewniczej. M2A_U28, M2A_U36, M2A_U35, M2A_U32, M2A_U12 Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma umiejętność pracy indywidualnej lub zespołowej nad przygotowaniem prezentacji, opartej na analizie materiałow źródłowych, ksiązkowych i internetowych M2A_K02, M2A_K05 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna, w zakresie podstawowym kierunki rozowoju światowego odlewnitwa tak w zakresie innowacyjnych materiałów i tworzyw jak i technologii odlewniczych + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi okreslić, które z dostępnych technologii odlewniczych są innowacyjne, potrafi definiować krótkoterminowe trendy rozwoju technologii odlewniczej w zakresie materiałow, stopów i technik wytwarzania. + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi wybrać najlepszą technologię, uwzgledniając wymogi zaawansowania technicznych rozwiązanń oraz najmniejsze oddziaływanie na środowisko. Potrafi korzystać ze zbioru Najlepszych Dostepnych Technik w obszrze działalności odlewniczej. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma umiejętność pracy indywidualnej lub zespołowej nad przygotowaniem prezentacji, opartej na analizie materiałow źródłowych, ksiązkowych i internetowych + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. 1. Innowacyjność – pojęcia podstawowe

  Kierunki rozwoju w zakresie technologii odlewniczej. Programy innowacyjne w gospodarce krajowej i europejskiej. Koszty wytwarzania – a innowacyjność.
  Pojecie “najlepsze dostepne techniki” w obszarze metalurgii iodlewnitwa.

 2. 2. Nowoczesne technologie w zakresie materiałów inżynierskich na bazie stopów odlewniczczych

  Nowoczesne materiały i stopy odlewnicze na bazie zelaza. Kompozyty odlewane – klasyfikacja, właściwosci, zastosowanie.
  Inne innowacyjne materiały uzyskiwane na drodze odlewniczej.
  Odlewy kierunkowo krzepnace

 3. 3. Nowoczesne, innowacyjne technologie w zakresie metalurgii stopów odlewniczych

  Nowoczesne, innowacyjne technologie przygotowania ciekłych stopów dla podwyższenie ich właściwosci fizycznych, mechanicznych i technologicznych.
  Nowoczesne technologie w zakresie metalurgii w dażeniu do ograniczenia oddziaływania na srodowisku. Technologie ekologicznie akceptowalne.

 4. 4. Innowacyjne technologie w obszarze materiałów formierskich

  Masy formierskie i rdzeniowe nowych generacji. Ochrona środowiska jako podstawowe kryterium nowych tworzyw formierskich.
  Regeneracja jako kierunek ograniczenia zuzycia materiałów formierskich.
  Nowe materiały na formy metalowe – zastosowanie.
  Nowe materiały na formy dla technologii odlewnictwa precyzyjnego i artystycznego.

 5. 5. Innowacyne technologie w zakresie wykonania form odlewniczych

  Rozwój odlewania w faromach bezskrzynkowych – zalety, wady, ograniczenia technologii
  Wykonywanie form z mas ze spoiwami chemicznymi – kierunki rozwoju technologii, nowe materiały, nowe metody badań.
  Nowoczesne powłoki ochronne i sposoby ich nanoszenia.
  Technologia pełnej formy; modele styropianowe.
  Filtry jako powszechne narzędzie podwyższenia jakosci odlewów – zasady projektowania współczesnych układów filtrujacych.
  Zalewania stopów AL pod niskim ciśnieniem w formach piaskowych
  Technologia odlewania stopów wysokoreaktywnych (stopów Mg)

 6. 6. Innowacyjne technologie w zakreseie wytwarzania modeli odlewniczych i obróbki mechanicznej odlewów

  Technologie rapid prototeipiong. Centra obróbki numerycznie sterowanej. Laserowa kontrola geometrii modeli i wyrobów.

 7. 7. Wykonywanie wielkogabarytowych odlewów z nowych materiałow

  Technologia formy dla wielkogabarytowych odlewów. Uzycie jednorazowych, polistyrenowych modeli. Powłoki ochronne i technologia formy. Zalewanie.

 8. 9. Nowoczesne rozwiązania w zakresie projektowania technologii form: wspólczesne programy symulacji

  Projektowanie technologii z wspomaganiem komputerowym

 9. 10. Innowacyjne metody kontroli jakosci odlewów

  Diagnostyka, badania nieniszczące, defaktoskopia – nowoczesne metopdy oceny jakości odlewów

 10. 1. Innowacyjność – pojęcia podstawowe

  Kierunki rozwoju w zakresie technologii odlewniczej. Programy innowacyjne w gospodarce krajowej i europejskiej. Koszty wytwarzania – a innowacyjność.
  Pojecie “najlepsze dostepne techniki” w obszarze metalurgii iodlewnitwa.

 11. 2. Nowoczesne technologie w zakresie materiałów inżynierskich na bazie stopów odlewniczczych

  Nowoczesne materiały i stopy odlewnicze na bazie zelaza. Kompozyty odlewane – klasyfikacja, właściwosci, zastosowanie.
  Inne innowacyjne materiały uzyskiwane na drodze odlewniczej.
  Odlewy kierunkowo krzepnace

 12. 3. Nowoczesne, innowacyjne technologie w zakresie metalurgii stopów odlewniczych

  Nowoczesne, innowacyjne technologie przygotowania ciekłych stopów dla podwyższenie ich właściwosci fizycznych, mechanicznych i technologicznych.
  Nowoczesne technologie w zakresie metalurgii w dażeniu do ograniczenia oddziaływania na srodowisku. Technologie ekologicznie akceptowalne.

 13. 4. Innowacyjne technologie w obszarze materiałów formierskich

  Masy formierskie i rdzeniowe nowych generacji. Ochrona środowiska jako podstawowe kryterium nowych tworzyw formierskich.
  Regeneracja jako kierunek ograniczenia zuzycia materiałów formierskich.
  Nowe materiały na formy metalowe – zastosowanie.
  Nowe materiały na formy dla technologii odlewnictwa precyzyjnego i artystycznego.

 14. 5. Innowacyne technologie w zakresie wykonania form odlewniczych

  Rozwój odlewania w faromach bezskrzynkowych – zalety, wady, ograniczenia technologii
  Wykonywanie form z mas ze spoiwami chemicznymi – kierunki rozwoju technologii, nowe materiały, nowe metody badań.
  Nowoczesne powłoki ochronne i sposoby ich nanoszenia.
  Technologia pełnej formy; modele styropianowe.
  Filtry jako powszechne narzędzie podwyższenia jakosci odlewów – zasady projektowania współczesnych układów filtrujacych.
  Zalewania stopów AL pod niskim ciśnieniem w formach piaskowych
  Technologia odlewania stopów wysokoreaktywnych (stopów Mg)

 15. 6. Innowacyjne technologie w zakreseie wytwarzania modeli odlewniczych i obróbki mechanicznej odlewów

  Technologie rapid prototeipiong. Centra obróbki numerycznie sterowanej. Laserowa kontrola geometrii modeli i wyrobów.

 16. 7. Wykonywanie wielkogabarytowych odlewów z nowych materiałow

  Technologia formy dla wielkogabarytowych odlewów. Uzycie jednorazowych, polistyrenowych modeli. Powłoki ochronne i technologia formy. Zalewanie.

 17. 9. Nowoczesne rozwiązania w zakresie projektowania technologii form: wspólczesne programy symulacji

  Projektowanie technologii z wspomaganiem komputerowym

 18. 10. Innowacyjne metody kontroli jakosci odlewów

  Diagnostyka, badania nieniszczące, defaktoskopia – nowoczesne metopdy oceny jakości odlewów

Zajęcia seminaryjne:
 1. 1. Przygotowanie, w dwu-trzyosobowych zespołach, prezentacji o innowacyjnych materiałach i technologiach odlewniczych

  Zespoły przygotowują i prezentują kolejno swoje prace. Prowadzona jest dyskusja nad tematyką prezentacji.

 2. 2. Przygotowanie indywidualnych opracowań (prezentacji) z zakresi nowoczesnych technologii odlewniczych

  Studencji indywidualnie przygotowują prezentacje wykorzystując inspiracje z tresci wykładów i porzerzają ja o dostepne dane z innych źródeł, treści ksiażek, internetu, własnych doswiadczeń z praktyki odlewniczej, z pracy w laboratoriach, itp

 3. 1. Przygotowanie, w dwu-trzyosobowych zespołach, prezentacji o innowacyjnych materiałach i technologiach odlewniczych

  Zespoły przygotowują i prezentują kolejno swoje prace. Prowadzona jest dyskusja nad tematyką prezentacji.

 4. 2. Przygotowanie indywidualnych opracowań (prezentacji) z zakresi nowoczesnych technologii odlewniczych

  Studencji indywidualnie przygotowują prezentacje wykorzystując inspiracje z tresci wykładów i porzerzają ja o dostepne dane z innych źródeł, treści ksiażek, internetu, własnych doswiadczeń z praktyki odlewniczej, z pracy w laboratoriach, itp

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona:

1. Aktywne uczestnictwo na wykładach w ilości ponad po połowa wykładów – 30 %

2. Ocena z przygotowania i prezentacji na zajęciach seminaryjnych – 70%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

1. Obecność na wykładach i zajeciach seminaryjnych
2. Umiejetność przygotowania i prezentacji referatów temetycznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Aktualne czasopisma z obszaru odlewnictwa, w tym: Przegląd Odlewnictwa
2. Czasopisma i materiały konferencyjne umieszczane na platformie elektronicznej, w tym: Archives of Foundry Engineering
3. Prace Instytutu Odlewnictwa w Krakowie.
4. Prace Wydziału Odlewnictwa AGH
5. Strony internetowe związane tematycznie z odlewnictwem i nowymi

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. A. Staronka J. Zych : Elektrożużlowe odlewanie walców hutniczych ; Przegląd Odlewnictwa 1984. Nr 2. s. 56-58
2. J.Zych , Z.Falęcki ; „Testing of Grey Cast Iron Mechanical Properties after the Ultrasonic Non-Destructive Method. Zeszyty Naukowe AGH , Metalurgia i Odlewnictwo Tom 18 (1991) z.2; s. 221- 233
3. Cz.Rudiuk, J.Zych, Z.Falęcki: „Wykorzystanie analizy termicznej do oceny procesu modyfikacji żeliwa”
XIX Symp. Nauk. z Okazji Dnia Odl. AGH Kraków 1993 s.(123-140
4. Skoczylas R., J. Zych: Komputerowo wspomagane projektowanie nadlewów dla odlewów z żeliwa sferoidalnego. Materiały III Konf. “Metody komputerowe w odlewnictwie”, Huta S.A. – Inst. Odlewn. Pol. Śl. – Komisja Komp. Proc.Odlewn. ZG STOP – Komisja Odlewn. PAN – Koło Zakł. STOP w Hucie “Zygmunt”, Bytom – Gliwice 1993, s. 26-27
5.J. Zych: „Prüfen von kurstharz-und wasserglasgebundenen Formsanden mit der Ultraschallmethode”
Giesserei –Erfahfungsaustausch, (Heddesheim/Mannheim –Niemcy), (2000) t.44 Nr 4, s.221 –226
6.J. Zych: „Anwendung der ultraschalttechnik zur Untersuchungen und Beurteilung der Thermischen Ermüdung von bauteilen aus Gußeisen” Giessereiforschung. 2000. Nr 2 s. 71-76
7.J. Zych: „O metodo ultra-sonico na avaliacao da influencia da velocidade resfriamento sobre o ferro fundido” Fundicao e Servicos. (Agosto) 2000. Nr 92 . S. 114-125.
8. J.Zych: „Kierowanie procesem zapełniania wnęki formy odlewniczej ciekłym metalem ” Przegląd Odlewnictwa, Nr 12, t.50, s. 486-488 , Kraków 2000
9.J. Zych : „Nowa, ultradźwiękowa metoda monitoringu procesu utwardzania mas formierskich ze spoiwami chemicznymi ” Przegląd Odlewnictwa, Nr 5, t.52, s. 162-168 , Kraków 2002
10.J. Zych: „Qualitatskontrolle von Gissformelelementen aus chemisch gebundenen Sand mit Ultraschall” Giesserei 2003. Nr 7 s.59. .
11.J. Zych: „ Prognozowanie jakości odlewów wykonywanych formach z mas ze spoiwami oparte o badania nieniszczące” Archiwum Odlewnictwa v. 4 (2004) nr 13. s.253-260
12. K. Smyksy, J. Zych, T. Snopkiewicz :“Analisis of modern methods of assessing the quality od sand foudry moulds”. Metalurgija 54 (2015) 1, s. 15-18
13.J. Zych, J. Mocek, T. Snopkiweicz: „Gas generation properties of materials used in the sand mould technology – modified research method”. Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tyt. poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2014 vol. 14 iss. 3/2014 s. 105–109. — Bibliogr. s. 109. Punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): 9.00

Informacje dodatkowe:

Brak