Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wady odlewów, przyczyny, naprawa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
OM-2-306-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Zych Jerzy (jzych@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Zych Jerzy (jzych@agh.edu.pl)
dr inż. Jamrozowicz Łukasz (ljamroz@agh.edu.pl)
dr inż. Mocek Jan (jmocek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Umie, korzystając z atlasów i norm, zidentyfikować wadę odlewu, opisać mechanizm jej powstawania i wskazaź najważniejsze (potencjane) przyczyny jej powstawania.
Umiejętności
M_U001 Potrafi zidentywikować wadę utworząną na/w odlewie, określić przyczyny jej powstawania, podjąć działania technologiczne dla jej ograniczenia
M_U002 Umie posługiwac się współczesnymi metodami diagnostyki dla wykrywania i identyfikacji wad wyrobów odlewanych przed i po naprawie. Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebe poszerzania swojej wiedzy w obszrze poznawania zjask towarzyszących procesom wywórczym przez odlewania, rozumienia ich wzajemnych powiązań Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Umie, korzystając z atlasów i norm, zidentyfikować wadę odlewu, opisać mechanizm jej powstawania i wskazaź najważniejsze (potencjane) przyczyny jej powstawania. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zidentywikować wadę utworząną na/w odlewie, określić przyczyny jej powstawania, podjąć działania technologiczne dla jej ograniczenia + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie posługiwac się współczesnymi metodami diagnostyki dla wykrywania i identyfikacji wad wyrobów odlewanych przed i po naprawie. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebe poszerzania swojej wiedzy w obszrze poznawania zjask towarzyszących procesom wywórczym przez odlewania, rozumienia ich wzajemnych powiązań + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. 6. Metody naprawy odlewów.

  Wspólczesne metody naprawy odlewów przez spawanie, "szycie’, podciśnieniowe i cisnieniowe uszczelnianie, obróbke powierzchni. Mechaniczne sposoby naprawy, spawanie, uszczelnianie odlewów, kitowanie, metalizacja, specjalne metody naprawy odlewów.

 2. 1. Wady odlewów, klasyfikacja, podział – normy krajowe, europejski i miedzi=ynarodowe

  Klasyfikacja wad odlewów w ujeciu norm krajowych, europejskich i miedzynarodowych. Problematyka identyfikacji wad, atlasy, programy komputerowe, opisy, itp.
  Pojecia wad dopuszczalnych, naprawialnych i nienaprawialnych (dyskwalifikujacych)
  Wady odlewów a warunki technicznego odbioru.
  Przyczyny powstawnia wad – wykresy Ischikawy.
  Budowanie bazodanowych programów w odlewniach dla systematyki informacji o rodzaju, ilosci i intensywnosci powstawania wad.
  Komputerowo wspomagana identyfikacja wad odlewów i przyczyn ich powstawania.

 3. 2. Wady kształtu

  Wyglad wad, przyczyny ich powstawania, sposoby zapobieganie.
  Anakliza przyczyn powstawania i mozliwosci zapobieganie grupy wad kształtu: uszkodzenie mechaniczne, niedolew, guz, zalewka, przestawienie, wypchniecie,wypaczenie.
  Metody wykrywania wad kształtu.
  Naprawa odlewów z wadami kształtu – wady naprawialne, sposoby naprawy.

 4. 3. Wady powierzchni surowej.

  Grupa wad obejmujaca 24 pozycje. Opis wad, identyfikacja, przyczyny powstawania dla odlewów wykonywanych z róznych stopów odlewniczych i w róznych technologiach. Analiza przyczyn wybranych, najczęsciej powstajacych wad powierzchni, wtym: chropowtość, pecherze ospowatość, nakłucia, obciagniecia, fałda, strup, blizna, wgniecenie, zyłki, przypalenia, wżarcia, zaprószenia.
  Metody wykrywania wad powierzchni, oceny ich skali, mechanizmu powstawania. Sposoby zapobiegania powstawaniu poszczególnych wad. Naprawa wad powierzchni.

 5. 4. Przerwy ciagłości

  Identyfikacja z uzyciem współczesnych metod defektoskpii wad o charakterze przerw ciagłości, w tym peknięć na gorąco, peknięć na zimno, naderwań, pęknięć żarzeniowych i pęknięć międzykrystalicznych.
  Analiza przczyn powstawania wad w technologii form piaskowych i form metalowych dla wybranej grupy stopów.

 6. 5. Wady wewnętrzne

  Grupa wad obejmujaca 16 pozycji, w wiekszosci wad niedopuszczalne lub nienaprawialne. Przyczyny powstawania, mozliwosci zapobiegania wybranej grupy w tym: porowatosci, jam skurczowych, rzadzizn, zażuzleń, zapiaszczeń, zabieleń, segregacji.
  Metody wykrywania wad wewnetrznych – defektoskopia ultradźwiękowa i rentgenowska.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. 1. Wpływ czynników technologicznych na powstawanie niedolewów

  Wykonanie w odlewni doświadczalnej wydziału ćwiczenia nad okresleniem wpływu podstawowych czynników technologicznych na powstawanie niedolewów w odlewzch wykonanych z żeliwa GJL.
  Opracowanie sprawozdania

 2. 3. Wpływ wybranych czynników na powstawanie przypaleń i wżarć

  Wykonanie w odlewnidoświadczalnej serii prób dla określenia skłonności do powstawania przypaleń i wżarc na odlewach żeliwnych wykonywanych w formach piaskowych.
  Opracowanie wyników badań, przygotowanie indywidualnego sprawozdania z ćwiczeń.

 3. 4. Chropowatość powierzchni dolewów wykonywanych wformach piaskowych – wpływ czynników technologicznych

  Metody badań chropowatosci powierzchni surowej. Ocena, w drodze doświadczeń wykonanych w odlewni doświadczalnej wpływu podstawowych czynników na powstawanie chropowatosci odlewów.
  Opracowanie wyników badań, przygotowanie indywidualnego sprawozdania z ćwiczeń.

 4. 5. Kontrola jakości odlewów nieniszczącą metodą ultradźwiękową.

  Aparatura pomiarowa, metodyka badań ultradźwiękowych, ocena struktury (wad struktury odlewów), wykrywanie wad wewnętrznych (defektoskpia klasyczna, ocena jakosci ciekłego metalu technika ultradźwiekową.
  Opracowanie wyników badań, przygotowanie indywidualnego sprawozdania z ćwiczeń.

 5. 2. Doświadczalne wyznaczenie skłonności do powstawania obciagnieć (na powierzchni) odlewów

  Wykonanie w odlewni doświadczalnej W. Odlewnitwa oceny wpływu wybranych czynników na powstawanie obciagnięć w odlewach żeliwnych.
  Opracowanie wyników badań, przygotowanie sprawozdania.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 10 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Srednia wazona:

1. Obecność na wykladach (> 50% obecności) – 30 %

2. Zaliczenie ćwiczeń (ocena z zaliczenia) – 70 %

Wymagania wstępne i dodatkowe:

1. Znajomość procesów technologicznych w produkcji odlewów

2. Obecność w zajeciach laboratoryjnych obowiazkowa, jako warunek wstępny do uzyskania zaliczenia ćwiczenia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Z. Falęcki : „Analiza wad odlewów” – wyd. AGH, Kraków(1997), ISSN 0239-6114
2.J. Zych : „Analiza wad odlewów-wybrane zagadnienia-laboratorium”.
wyd .AGH (2001) SU. 1623
3.J. Baler; M. Köppen: „Podręcznik wad odlewniczych” Wyd. IKO -Erblöh, (wyd. polskie wg przekładu J.Zych, M.Buczko, r.2000)
4.T. Elbel i zespół; „Vady Odlitku ze Slitin Żeleza” Brno 1992r
5.S.Kluska –Nawarecka: Metody komputerowe wspomagania diagnostyki odlewów” Inst. Odl. K-ów 99
6. H. Wąsowicz: “Naprawa Odlewów”, WNT , Warszawa (1973)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Z. Falęcki, J. Zych: Einfluß einiger technologischer Faktoren auf die Oberflächenrauheit von Gußeisen, Gießerei- Praxis, 17/18, Würzbrug, Niemcy, 1996, str. 343-350.
2. Z. Falęcki, J. Zych: Einfluß des metallostatischen Drucks in der Gußform auf die Qualität der ußoberflächen. Giesserei Rundschau, Heft 11/12, Nov/Dez. 1996, 11-16 Austria.
3. Z. Falęcki, J.Zych : „Einsatz der ultraschallmeßtechnik zur Qualitätskontrolle von Gußeisenkomponenten” Giesserei Forschung. 1997. Nr 2. S. 63-67
4.J. Zych, M. Holtzer : Formation of gaseous defects caused by mould/liqid cast iron interaction”
Acta Metallurgica Slovaca; Kosice 2/1998 , R.4. s. 300-304
5.M. Holtzer, J. Zych , K. Retel: Wpływ wzajemnego oddziaływania formy i ciekłego żeliwa na jakość powierzchni odlewów, Przegląd Odlewnictwa, Nr 6, s. 129, Kraków 1996
6.Z. Falęcki , J. Zych: Czynniki technologiczne kształtujące jakość powierzchni odlewów, Mat. 3rd Int. Techno-Scientific Confer. on INFLUENSE OF PRODUCTION ENGINEERING ON STATE OF THE SURFACE LAYER SL’96 (Mat. III Międzyn. Konf. Nauk. Techn. pt.: Wpływ technologii na stan warstwy wierzchniej – WW’ 96), Gorzów Wlkp. – Lubniewice 1996, str. 469-472.
6. Z. Falęcki, J. Zych: Einfluß des metallostatischen Drucks in der Gußform auf die Qualität der Gsßoberflächen. Giesserei Rundschau, Heft 11/12, (Nov/Dez). 1996, s. 11-16.
7. J. Zych: „Badanie wrażliwości żeliwa na szybkość stygnięcia metodą ultradźwiękową
Solidification of Metals and Alloys (Krzepnięcie metali i stopów) ; PAN Katowice (2000 ) Nr 43 s.543-552
8.J. Zych : „ Wieloetapowa, ultradźwiękowa kontrola procesu wytwarzania odlewów z żeliwa sferoidalnego
Archiwum Odlewnictwa (Rogów 2001) vol. 1(2001) nr 1(1/2), s. 227-235
9.J. Zych, J. Mocek: „Zjawisko erozji w formach wykonywanych z mas ze spoiwami chemicznymi”
Archiwum Odlewnictwa (Kraków 2002) vol. 2 (2002) nr 3, s. 155-161.
10. J. Zych : „Gładkość powierzchni odlewów uzyskiwanych w formach wykonywanych z mas ze spoiwami chemicznymi”. IX Międzynarodowa Konferencja Odlewników WSPÓŁPRACA 2003; Kraków 28-30 Kwietnia 2003 s.43-49r.

Informacje dodatkowe:

Brak