Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Urządzenia cieplne w odlewnictwie
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
OM-2-305-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Ziółkowski Eugeniusz (ez@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Ziółkowski Eugeniusz (ez@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu pieców odlewniczych i procesów wytwarzania ciekłych stopów odlewniczych w ujęciu historycznym wraz z najnowszymi trendami rozwoju. Student zna budowę i zasadę działania pieców odlewniczych oraz pieców specjalnych, które mają zastosowanie w niektórych procesach odlewniczych. Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaplanować proces wytwarzania ciekłego metalu o określonym składzie chemicznym wraz z doborem właściwego pieca odlewniczego. Student potrafi obliczyć ilość, skład chemiczny i namiar wsadu oraz finalny skład chemiczny ciekłego stopu odlewniczego, również dla kryterium minimalnej ceny tego wsadu. M2A_U04, M2A_U37, M2A_U38 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Student potrafi wykonać obliczenia niezbędne do przygotowania procesu wytopu w różnych typach pieców odlewniczych. Potrafi wykonać niezbędne pomiary oraz wyciągać z uzyskanych wyników właściwe wnioski Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie związane z doborem pieca odlewniczego oraz wyznaczeniem parametrów wsadu dla założonych parametrów wytwarzanego ciekłego metalu. Student potrafi przygotować dokumentację z wykonanego zespołowo ćwiczenia laboratoryjnego. M2A_K01, M2A_K05, M2A_K06, M2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu pieców odlewniczych i procesów wytwarzania ciekłych stopów odlewniczych w ujęciu historycznym wraz z najnowszymi trendami rozwoju. Student zna budowę i zasadę działania pieców odlewniczych oraz pieców specjalnych, które mają zastosowanie w niektórych procesach odlewniczych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaplanować proces wytwarzania ciekłego metalu o określonym składzie chemicznym wraz z doborem właściwego pieca odlewniczego. Student potrafi obliczyć ilość, skład chemiczny i namiar wsadu oraz finalny skład chemiczny ciekłego stopu odlewniczego, również dla kryterium minimalnej ceny tego wsadu. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać obliczenia niezbędne do przygotowania procesu wytopu w różnych typach pieców odlewniczych. Potrafi wykonać niezbędne pomiary oraz wyciągać z uzyskanych wyników właściwe wnioski - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie związane z doborem pieca odlewniczego oraz wyznaczeniem parametrów wsadu dla założonych parametrów wytwarzanego ciekłego metalu. Student potrafi przygotować dokumentację z wykonanego zespołowo ćwiczenia laboratoryjnego. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Kryteria podziału i klasyfikacja pieców odlewniczych

 2. Budowa i zasada działania żeliwiaka zwykłego bez zbiornika i ze zbiornikiem. Przebieg procesu wytapiania w żeliwiaku. Parametry sterowania procesem żeliwiakowym

 3. Budowa i zasada działania elektrycznych pieców oporowych. Parametry i przykłady z praktyki przemysłowej

 4. Budowa i zasada działania elektrycznych pieców indukcyjnych. Piece sieciowej, średniej i wysokiej częstotliwości. Zastosowania i przykłady praktyczne

 5. Budowa i zasada działania elektrycznych pieców łukowych. Piece jednofazowe i trójfazowe. Charakterystyki i zastosowania praktyczne

 6. Budowa i zasada działania pieców do obróbki cieplnej

 7. Obliczanie wsadu dla pieców odlewniczych. Metody klasyczne i optymalizacyjne

 8. Podstawowe informacje i układach zasilania elektrycznych pieców odlewniczych. Zagadnienia kompensacji mocy w układach zasilania pieców indukcyjnych i łukowych

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Obliczanie masy i składu chemicznego wsadu dla różnych typów pieców odlewniczych

 2. Wyznaczanie różnymi metodami namiaru wsadu dla wybranych typów pieców odlewniczych

 3. Pomiary wybranych parametrów energetycznych w modelowych stanowiskach pieców oporowych i indukcyjnych

 4. Teoretyczny i praktyczny dobór baterii kompensujących moc bierną w układach zasilania modelowego pieca indukcyjnego

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w wykładach 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen z kolokwiów zaliczeniowych, sprawozdań ze zrealizowanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz z egzaminu z wagą 30:20:50

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Notatki z wykładów
2. Katalogi i strony internetowe producentów pieców odlewniczych oraz podzespołów stosowanych w piecach odlewniczych
3. Podrzucki C., Szopa J. Piece i urządzenia metalurgiczne stosowane w odlewnictwie. Wyd. Śląsk, Katowice, 1982.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak