Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny i urządzenia odlewnicze
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
OM-2-304-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Łucarz Mariusz (eumar@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Łucarz Mariusz (eumar@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Student poznaje przykładowy ciąg technologiczny maszyn w wybranej odlewni, poznaje podstawowe parametry pracy wybranej grupy maszyn odlewniczych oraz realizuje samodzielną ich ocenę na laboratorium

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną, rozbudowaną wiedzę z zakresu konstrukcji i zasad funkcjonowania maszyn i urządzeń stosowanych w procesach odlewniczych, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn i urządzeń do technologii form piaskowych M2A_W25 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe zagadnienia związane z użytkowaniem i trwałością eksploatacją maszyn, urządzeń i sprzętu technicznego stosowanego w odlewnictwie M2A_W33 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać i zastosować parametry pracy maszyn i urządzeń odlewniczych (strzelarka, nadmuchiwarka, regenerator termicznym, klasyfikator kaskadowy), w celu uzyskania zamierzonego efektu ich działania M2A_U16 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi samodzielnie opracowywać dane empiryczne i wyciągać wnioski na temat charakteru zjawiska lub procesu. Ma umiejętność wyciągania i formułowania własnych wniosków, stanowiska i argumentacji M2A_U10 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem M2A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną, rozbudowaną wiedzę z zakresu konstrukcji i zasad funkcjonowania maszyn i urządzeń stosowanych w procesach odlewniczych, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn i urządzeń do technologii form piaskowych + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zagadnienia związane z użytkowaniem i trwałością eksploatacją maszyn, urządzeń i sprzętu technicznego stosowanego w odlewnictwie + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać i zastosować parametry pracy maszyn i urządzeń odlewniczych (strzelarka, nadmuchiwarka, regenerator termicznym, klasyfikator kaskadowy), w celu uzyskania zamierzonego efektu ich działania + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie opracowywać dane empiryczne i wyciągać wnioski na temat charakteru zjawiska lub procesu. Ma umiejętność wyciągania i formułowania własnych wniosków, stanowiska i argumentacji + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Maszyny i urządzenia odlewnicze

Program wykładów: Teoria, budowa i badania wybranych maszyn do wykonywania form i rdzeni. Podstawy projektowania zespołów roboczych maszyn dmuchowych oraz impulsowych. Teoria maszyn i urządzeń do regeneracji zużytej osnowy mas formierskich, zagadnienia związane z eksploatyką maszyn i urządzeń odlewniczych.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Maszyny i urządzenia odlewnicze

Program zajęć laboratoryjnych: Badanie w skali laboratoryjnej procesu technologicznego (wykonanie rdzeni metodą dmuchową lub masy w technologii SMS, proces regeneracji termicznej zużytej masy rdzeniowej lub masy formierskiej, sporządzenie rdzeni lub kształtek na osnowie regeneratu otrzymanego po regeneracji termicznej). W ramach laboratorium analizowany jest wpływ parametrów procesu dmuchowego na właściwości rdzeni wykonywanych metodą hot-box lub czasu wiązania (żywotność) masy formierskiej. W przypadku regeneracja zużytej masy formierskiej i rdzeniowej w prototypowym regeneratorze termicznym, określana jest skuteczności działania regeneratora oraz wpływ nastaw regeneratora na charakter jego pracy. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie obecności i omówieniu uzyskanych wyników z przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz testu pisemnego z zakresu zajęć laboratoryjnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie testu zaliczeniowego z laboratorium, oceny ze sprawozdań oraz obecności na laboratoriach. Ocenę końcową (OC) określa się na podstawie wzoru
OC=0,50*A+0,50*B
A – ocena z omówienia sprawozdań i obecności na laboratoriach, ocena finalna,
B – ocena z z testu pisemnego zaliczającego zajęcia laboratoryjne, ocena finalna.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa.
Ćwiczenia muszą być zaliczone na ocenę minimum 3.0. Ocena niedostateczna z laboratorium wymaga poprawy na ocenę pozytywną.
Dopuszczalna jest jedna nieobecność usprawiedliwiona; wymagana jest konieczność zaliczenia materiału z tej nieobecności.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

a) podstawowa
1. Bodzoń L., Dańko J., Żurawski L.: Podstawy teorii maszyn odlewniczych – Maszyny do przygotowania materiałów i mas formierskich”. Wyd. AGH Nr 919, Kraków 1984, s. 220.
2. Gregoraszczuk M.: Maszynoznawstwo. Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2001
b) uzupełniająca
3. Chudzikiewicz R.: Mechanizacja i automatyzacja odlewni. PWT Warszawa, 1985.
4. Kosowski A.: Odlewnictwo Ogólne. Wydawnictwo naukowe „Akapit”, Kraków 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Dańko J, Dańko R., Łucarz M.: Procesy i urządzenia do regeneracji osnowy zużytych mas formierskich, Wydawnictwo naukowe „Akapit”, ISBN 978-83-89541-88-8, Kraków 2007.
2. Łucarz M.: Badania regeneracji termicznej zużytej masy z technologii hot-box. Archives of Foundry 2010 vol. 10 spec. iss. 2, s. 99–102. —
3. Łucarz M.: Ekologiczne aspekty realizacji regeneracji termicznej Archives of Metallurgy and Materials (2015) vol. 60 iss. 1, s. 329–333.
4. Łucarz M.: Ekologiczne stanowisko do regeneracji termicznej zużytych mas formierskich. Archives of Foundry Engineering (2012) vol. 12 spec. iss. 1, s. 125–130
5. Łucarz M.: Factors determining the effectiveness of thermal reclamation of moulding and core sands. Metalurgija = Metallurgy (2012) vol. 51 no. 3, s. 414.
6. Łucarz M., Grabowska B.: Influence of thermal reclamation temperature on the strength of the moulding sand made of the reclaim in hot-box technology. Archives of Foundry Engineering (2015) vol. 15, spec. iss. 1, s. 131–135.
7. Dańko R., Łucarz M., Dańko J.: Regeneracja mechaniczna i mechaniczno-termiczna zużytej masy rdzeniowej z procesu cold-box. Archives of Foundry Engineering (2014) vol. 14 spec. iss. 4, s. 21–24.
8. Łucarz M.: State of spent molding sands in the mold large-size cast. Archives of Foundry Engineering (2016) vol. 16 iss. 4, s. 69–74.
9. Grabowska B., Łucarz M., Kaczmarska K.: Thermal reclamation process of the spent moulding sand with the polymer BioCo2 binder. Archives of Foundry Engineering (2014) vol. 14 spec. iss. 3, s. 90–94.
10. Łucarz M.: Wpływ regeneracji mechanicznej i termicznej na stan kwarcowej osnowy ziarnowej. Polska metalurgia w latach 2011–2014 : monografia / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT” (2014) s. 497–510.

Informacje dodatkowe:

Moduł kierunkowy