Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Krzepniecie i zasilanie odlewów
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
OM-2-303-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Suchy Józef (jsuchy@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Lelito Janusz (lelito@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Suchy Józef (jsuchy@agh.edu.pl)
dr inż. Szucki Michał (mszucki@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe modele matematyczne do obliczeń procesów stygnięcia i krzepnięcia metalu. Potrafi konstruować bilans cieplny dla różnych układów odlew-forma. M2A_W13, M2A_W24 Egzamin
M_W002 Zna zasady obliczeń parametrów procesu krzepnięcia odlew. Potrafi analizować pole prędkości krzepnięcia i jego wpływ na strukturę wybranych stopów. Potrafi obliczać czas krzepnięcia odlewu. M2A_W13, M2A_W16 Aktywność na zajęciach
M_W003 Potrafi analizować proces krzepnięcia węzłów cieplnych odlewu. Umie optymalizować kształt i wielkość nadlewów. M2A_W23, M2A_W27 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobierać parametry termofizyczne dla projektowania pola prędkości krzepnięcia odlewu. Potrafi analizować wpływ prędkości krzepnięcia na poprawę rozkładu struktur wybranych odlewów. M2A_U15, M2A_U04, M2A_U08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi analizować proces krzepnięcia węzłów cieplnych odlewu. Umie optymalizować kształt i wielkość nadlewów, potrafi projektować ochładzalniki wewnętrzne i zewnętrzne oraz układ wlewowy. M2A_U12, M2A_U15, M2A_U02 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe modele matematyczne do obliczeń procesów stygnięcia i krzepnięcia metalu. Potrafi konstruować bilans cieplny dla różnych układów odlew-forma. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady obliczeń parametrów procesu krzepnięcia odlew. Potrafi analizować pole prędkości krzepnięcia i jego wpływ na strukturę wybranych stopów. Potrafi obliczać czas krzepnięcia odlewu. + - + - - - - - - - -
M_W003 Potrafi analizować proces krzepnięcia węzłów cieplnych odlewu. Umie optymalizować kształt i wielkość nadlewów. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobierać parametry termofizyczne dla projektowania pola prędkości krzepnięcia odlewu. Potrafi analizować wpływ prędkości krzepnięcia na poprawę rozkładu struktur wybranych odlewów. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi analizować proces krzepnięcia węzłów cieplnych odlewu. Umie optymalizować kształt i wielkość nadlewów, potrafi projektować ochładzalniki wewnętrzne i zewnętrzne oraz układ wlewowy. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Krzepnięcie i zasilanie odlewów

Prezentacja modeli matematycznych opisujących procesy wymiany ciepła i masy w niestacjonarnym układzie termodynamicznym z ruchomymi granicami z odniesieniem do układu odlew – forma – otoczenie.
Omówienie metod rozwiązywania zadań brzegowo – początkowych wynikających z modeli wymiany ciepła i masy.
Przedstawienie metod obliczeń elementów układu zasilania krzepnącego odlewu.
Omówienie zasad wykorzystania opisu matematycznego do projektowania procesów technologicznych.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Krzepnięcie odlewu

Badanie czasu krzepnięcia i parametrów termofizycznych formy piaskowej i/lub formy metalowej.
Analiza krzepnięcia odlewu za pomocą programów symulacyjnych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 20 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocena z zajęć laboratoryjnych jest podstawą dopuszczenia do egzaminu. Ocena końcowa jest średnią ważoną z oceny z laboratorium i oceny z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obecność na zajęciach laboratoryjnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W. Longa, Krzepnięcie odlewów, Wyd. Śląsk 1985
2. B. Mochnacki, J.S. Suchy, Modelowanie i symulacja krzepnięcia odlewów, PWN W-wa 1993

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. B. Mochnacki, J. S. Suchy: Modelowanie i symulacja krzepnięcia odlewów. PWN. W-wa 1993
2. B. Mochnacki, J. S. Suchy: Numerical MEthods in Computations of Foundry Processes. PFTA Kraków, 1995
3. Janusz LELITO, Paweł L. ŻAK, Amir A. Shirzadi, A. Lindsay Greer, Witold K. KRAJEWSKI, Józef S. SUCHY, Katharina Haberl, Peter Schumacher: Effect of SiC reinforcement particles on the grain density in a magnesium-based metal-matrix composite: modelling and experiment. Acta Materialia, 2012 vol. 60 iss. 6–7, s. 2950–2958.

Informacje dodatkowe:

Brak