Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanizacja, automatyzacja i modernizacja odlewni
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
OM-2-301-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Smyksy Krzysztof (ksmyksy@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Fedoryszyn Aleksander (alfa@agh.edu.pl)
dr inż. Smyksy Krzysztof (ksmyksy@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Wrona Roman (rwrona@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł obejmuje rozszerzoną wiedzę o funkcjonowaniu zaawansowanych technicznie, zautomatyzowanych maszyn i urządzeń w systemie odlewni. Przedstawiane są podstawowe zasady modernizacji odlewni.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną, podbudowana teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów M2A_W30 Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i obcym prezentacje ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów M2A_U12 Projekt,
Prezentacja
M_U002 Potrafi - przy formułowaniu i rozwiazywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne M2A_U09 Projekt,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywanym zawodem M2A_K05 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną, podbudowana teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i obcym prezentacje ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi - przy formułowaniu i rozwiazywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywanym zawodem - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wykłady
- z zakresu mechanizacji odlewni dotyczą wyposażenia i struktury linii odlewniczych wyposażonych w automaty formierskie;
 – z zakresu automatyzacji odlewni dotyczą analizy systemów automatyzacji wybranych stanowisk, gniazd i linii technologicznych w odlewniach, zagadnień kompleksowej automatyzacji odlewni, analizy przykładów robotyzacji wybranych stanowisk w odlewniach, zagadnień doboru środków automatyzacji.
 – z modernizacji odlewni dotyczą naukowych i teoretycznych podstaw procesu projektowania wraz z metodologią nowoczesnego projektowania bazującego na ogólnej i matematycznej teorii systemów; obejmuje kompleksowy program projektowania odlewni w ujęciu zintegrowanym oraz zestaw metod i hipotez umożliwiających pragmatyczne kształtowanie koncepcji zakładów odlewniczych wraz z jej składnikami strukturalnymi.

Ćwiczenia projektowe:

Tematyka ćwiczeń dotyczy opracowania:
- linii wytwarzania odlewów z automatami do formowania bezskrzynkowego,
- koncepcji układu sterowania pracą wybranego zespołu/urządzenia,
- struktury przestrzennej wybranego stanowiska produkcyjnego w odlewni.


Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu (OK) jest obliczana na podstawie oceny z kolokwiów (ustne lub pisemne) na ćwiczeniach projektowych (OC) oraz oceny projektów i prezentacji (OP):

OK=0,2*OC+0,8*OP

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa (zgodnie z regulaminem studiów)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Chudzikiewicz R.: Mechanizacja i automatyzacja odlewni. WN-T, Warszawa, 1980.
2. Fedoryszyn A.: Systemy mechanizacji i automatyzacji odlewni. Linie wytwarzania odlewów. Materiał dostępny w formie konspektów.
3. Samsonowicz Z.: Automatyzacja procesów odlewniczych. WN-T. Warszawa, 1985
4. Wrona R.: Projektowanie odlewni – wykłady (skrypt): nr 712 AGH 1979.
5. Wrona R.: Projektowanie odlewni – ćwiczenia projektowe (skrypt): nr 759 AGH 1980
6. Wrona R.: Model zintegrowanego procesu projektowania zakładów (monografia): Zesz. Nauk. AGH 1989
7. Wrona R.: Projektoznawstwo – projektowanie odlewni (monografia): Zesz. Nauk. AGH 1996
8. Wrona R., Stawowy A., Macioł A.: Podstawy inżynierii projektowania odlewni, Kraków 2006, Wyd. PANDIT

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Dańko J., Fedoryszyn A., Bodzoń L., Smyksy K.: The Present State and Modern Trends of Automatic Foundry Lines Development. Acta Metallurgica Slovaca, 3, 1997, s. 200 – 206.

2. Gregoraszczuk M., Smyksy K., Fedoryszyn A.: Przegląd aktualnych zagadnień mechanizacji i automatyzacji odlewniczych procesów technologicznych. Zeszyty Naukowe nr 216, Mechanika 43, ATR, Bydgoszcz 1998, s. 139-143.

3. Smyksy K. ,Schroeder K., Sujkowski K.: Współczesne problemy krajowych odlewni w zakresie mechanizacji formierni. Zeszyty Naukowe nr 216, Mechanika 43, ATR, Bydgoszcz 1998, s. 133-138.

4. Gregoraszczuk M., Fedoryszyn A., Smyksy K.: Propozycje mechanizacji wybranych procesów odlewniczych. Przegląd Odlewnictwa, 2000, t. 50, nr 4, s. 121–126.

5. Wrona R., Fedoryszyn A., Smyksy K., Ziółkowski E.: Metodologiczne aspekty projektowania i modernizacji odlewni. Nauka dla przemysłu odlewniczego; III międzynarodowa konferencja Kraków, 13–15 września 2001 r. Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Kraków : AGH WO, 2001, s. 133–138.

6. Smyksy K., Wrona R., Ziółkowski E.: Application of a power quality analyser to the monitoring of sand preparation processes in foundry plants. Archives of Foundry Engineering, 2011, vol. 11, iss. 4, s. 141–144.

7. Fedoryszyn A., Rudy C., Smyksy K.: The rationalization of construction and operation of the equipment for the moulding sand preparation. Archives of Metallurgy and Materials, 2013, vol. 58, iss. 3, s. 915–918.
8. Fedoryszyn A., Smyksy K., Dańko J.: Techniki formowania stosowane w odlewnictwie światowym. Materiały II Konferencji Odlewniczej Technical’99, s.7,

Informacje dodatkowe:

moduł kierunkowy