Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Konstrukcja odlewów
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
OM-2-207-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Maj Maria (mmaj@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Maj Maria (mmaj@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę na temat technik badawczych określających właściwości stosowanych tworzyw odlewniczych a także wie jak rozróżnić złe od dobrych konstrukcji M2A_W32, M2A_W25 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma podstawową wiedzę dotyczącą ogólnej koncepcji konstrukcji odlewu z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych tworzyw odlewniczych M2A_W32, M2A_W25 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student potrafi analizować naprężenia cieplne i własne w odlewach M2A_U25 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi przeprowadzić cechowanie materiału elastooptycznego, określić poziom naprężeń w odlewie i modelu na podstawie metody elastooptycznej a także wyznaczyć naprężenia brzegowe. M2A_U10, M2A_U16 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Potrafi przeprowadzić badania zmęczeniowe na maszynie wytrzymałościowej MTS pod nadzorem prowadzącego. M2A_U39, M2A_U25 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
M_U004 Umie zaprojektować prosty odlew z uwzględnieniem właściwego doboru technologii odlewniczej M2A_U11, M2A_U25 Wykonanie projektu,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym zadaniem M2A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę na temat technik badawczych określających właściwości stosowanych tworzyw odlewniczych a także wie jak rozróżnić złe od dobrych konstrukcji + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę dotyczącą ogólnej koncepcji konstrukcji odlewu z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych tworzyw odlewniczych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi analizować naprężenia cieplne i własne w odlewach - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić cechowanie materiału elastooptycznego, określić poziom naprężeń w odlewie i modelu na podstawie metody elastooptycznej a także wyznaczyć naprężenia brzegowe. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić badania zmęczeniowe na maszynie wytrzymałościowej MTS pod nadzorem prowadzącego. - - + - - - - - - - -
M_U004 Umie zaprojektować prosty odlew z uwzględnieniem właściwego doboru technologii odlewniczej - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym zadaniem - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Kryteria ekonomiczne doboru materiałów, zasoby, dostępność. Ocena właściwości materiałów. Wybrane metody badań pod kątem zastosowań. Rodzaje tworzyw i właściwości mechaniczne. Konstruowanie detalu odlewanego. Kształtowanie odlewów ze względu na niejednorodność struktury w różnych częściach odlewu. Kształtowanie odlewów ze względu na ich wytrzymałość i sztywność, Kształtowanie odlewów uwzględniające wytrzymałość zmęczeniową. Kształtowanie odlewów uwzględniające specyfikę rozmaitych tworzyw odlewniczych. Ukształtowanie odlewów ze względu na niebezpieczeństwo powstawania naprężeń, odkształceń i pęknięć. Klasyfikacja i charakterystyka naprężeń własnych. Naprężenia cieplne. Konstrukcje odlewów w kształcie belek i ram. Konstrukcje odlewów w kształcie płyt. Konstrukcje odlewów w kształcie skorup. Konstrukcje odlewów kokilowych, ciśnieniowych, precyzyjnych i wytwarzanych w formach skorupowych. Połączenia ścian. Przykłady dobrych i złych konstrukcji

Ćwiczenia laboratoryjne:

Przetwórstwo żywic – materiały elastooptyczne. Cechowanie materiałów elastooptycznych- wyznaczanie stałej modelowej. Wyznaczanie naprężeń brzegowych. Wyznaczanie własności wytrzymałościowych – MTS. Model Tech. Badanie i analiza naprężeń cieplnych. Badanie i analiza naprężeń własnych. Połączenia ścian. Rapied prototyping.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę stanowi średnia arytmetyczna z kolokwium zaliczeniowego z wykładów oraz ze sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych oraz ocena z indywidualnego, dla kazdego studenta, projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Skarbiński M.: Konstrukcja odlewów, W-wa PWN 1957,
2. M.Skarbiński, J. Skarbiński: Technologiczność konstrukcji maszyn. WNT, W-wa 1982 r.
3. M.F.Ashby, D.R.H. Jones: Materiały inżynierskie WNT 1996.
4. Podstawy konstrukcji maszyn, pod redakcją M. Dietricha, WNT, W-wa 2008 r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.M. Maj: Trwałość zmęczeniowa wybranych stopów odlewniczych — Fatigue life of selected casting alloys Katowice ; Gliwice : Wydawnictwo Archives of Foundry Engineering, 2012. — 187 s.. — Bibliogr. s. 167–174, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-63605-03-2. — Na okł dod.: Monografia,
2.S. Pysz, M. Maj, E. Czekaj : Analiza wysokowytrzymałych stopów aluminium w aspekcie zastosowań na konstrukcje odlewane , Nauka i technologia : XVI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Muszyna 6–8 czerwca 2013 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : „Akapit”, 2013. — ISBN: 978-83-63663-21-6. — S. 57–66. — Bibliogr. s. 65–66,
3.J. Piekło, M. Maj :Experimental and numerical analysis of uniaxial and multiaxial fatigue in the lock of scraper conveyor cast from ADI, Archives of Foundry Engineering, Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering; ISSN 1897-3310.

Informacje dodatkowe:

Brak