Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki odlewania do form metalowych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
OM-2-206-OD-n
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Odlewnictwo
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kozana Janusz (jkozana@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
dr inż. Kozana Janusz (jkozana@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu metod odlewania w formach metalowych stopów metali nieżelaznych. Egzamin
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu metod odlewania w formach metalowych stopów metali nieżelaznych. Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać sposób odlewania określonego detalu, określić parametry technologiczne stopu. Egzamin
M_U002 Student potrafi dobrać sposób odlewania określonego detalu, określić parametry technologiczne stopu. Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu metod odlewania w formach metalowych stopów metali nieżelaznych. - - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu metod odlewania w formach metalowych stopów metali nieżelaznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać sposób odlewania określonego detalu, określić parametry technologiczne stopu. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać sposób odlewania określonego detalu, określić parametry technologiczne stopu. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
  1. Sposoby odlewania do form metalowych. Maszyny i urządzenia do odlewania nisko i wysokociśnieniowego oraz z przeciwciśnieniem. Dobór parametrów odlewania pod ciśnieniem. Odlewanie grawitacyjne do form metalowych. Zasady odlewania półciągłego i ciągłego z uwzględnieniem różnych rozwiązań konstrukcyjnych. Wpływ parametrów metalu i formy odlewniczej na właściwości odlewu. Określenie wpływu technologii odlewania na strukturę i właściwości odlewu. Wady odlewów wykonywanych w formach metalowych oraz metodą półciągłą oraz ciągłą.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Dobór parametrów do odlewania kokilowego wybranych stopów metali nieżelaznych.
2. Parametry ciekłego metalu oraz formy metalowej przy odlewaniu kokilowym.
3. Struktura i mikrostruktura odlewów kokilowych ze stopów metali noFe.
4. Nagrzewanie/chłodzenie form metalowych, środki oddzielające i pokrywające na kokile.
5. Analiza wpływu temperatury formy metalowej na właściwości technologiczne i mechaniczne odlewów.
6. Wady odlewów wykonywanych w formach metalowych grawitacyjnie, pod ciśnieniem i metodą ciągłą.
7. Technologia odlewania stopów cynku z wykorzystaniem maszyn ciśnieniowych gorącokomorowych.
7. Technologia odlewania stopów aluminium z wykorzystaniem wysokociśnieniowych maszyn zimnokomorowych.
8. Technologia wykonywania wybranych odlewów dla motoryzacji z wykorzystaniem maszyn niskociśnieniowych.
9. Technologia odlewania stopów magnezu z wykorzystaniem maszyn ciśnieniowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 10 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona:
ocena z laboratorium: 70 %
ocena z frekwencji na wykładach: 60 %

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obecność i zaliczenie wszystkich laboratoriów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bonderek Z.: Odlewnictwo ciśnieniowe metali i formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych.
Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT” , Kraków 2006
2. Dańko J.: Maszyny i urządzenia do odlewania pod ciśnieniem. Uczelniane Wydawnictwa
Naukowo-Dydaktyczne , Kraków 2000.
3. Górny Z.: Odlewanie ciśnieniowe. Poradnik inżyniera. Odlewnictwo. Warszawa WNT,
1972.
4. Waszkiewicz S., Fic M., Perzyk M., Szczepanik J.: Kokile i formy ciśnieniowe. Warszawa,
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1983.
5. Białobrzeski A.: Odlewnictwo ciśnieniowe, Wydawnictwa Naukowo Techniczne,
Warszawa 1992.
6. Górny Z.: Odlewanie kokilowe stopów metali nieżelaznych. WNT, Warszawa (1974)
4 Białobrzeski A.: Odlewnictwo ciśnieniowe- maszyny i urządzenia. WNT. Warszawa,
(1992)
7. Dańko J.: Maszyny i urządzenia do odlewania pod ciśnieniem. Wydawnictwo Naukowe
AGH. Kraków, 2001
8. Kanikuła Z.: Konstrukcje form ciśnieniowych. Instytut Odlewnictwa, Kraków, 1983

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. J. KOZANA, St. RZADKOSZ, M. PIĘKOŚ, Influence of the selected alloy additions on limiting the phase γ formation in Cu−Zn alloys / // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310, 2010 vol. 10 iss. 1, s. 221–225. — Bibliogr. s. 225,
2. RZADKOSZ St., KOZANA J., GARBACZ-KLEMPKA A., PIĘKOŚ M., CIEŚLAK W., Shaping the microstructure and properties of tin bronzes] / // W: Foundryman’ Day 2014 [Dokument elektroniczny] : XXXVIII international scientific conference : Krakow, 27–28 Nov. 2014.
3. red. A. GARBACZ-KLEMPKA, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : monografia: XVIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Polańczyk 2015 — [Science and technology],Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, Kraków 2015. — 199 s.. — ISBN: 978-83-63663-61-2

Informacje dodatkowe:

Brak